Hallituksen esitys OKM/2022/39

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.6.2022 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Saavutettavuuskirjasto Celiasta sekä yleisistä kirjastoista annetun lain 11 §:n muuttamisesta

HE 95/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petri Honkonen
Esittelijä
Elina Anttila, Hallitussihteeri p.+35 8295330184
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Saavutettavuuskirjasto Celiasta. Lailla kumottaisiin näkövammaisten kirjastosta annettu laki. Lisäksi muutettaisiin yleisistä kirjastoista annettua lakia viraston nimenmuutoksen johdosta. Ehdotetulla lailla viraston nimi muutettaisiin Saavutettavuuskirjasto Celiaksi. Lailla tarkennettaisiin kirjaston tehtäviä sekä kirjaston roolia saavutettavan julkaisemisen asiantuntijana. Kirjasto toimisi edelleen opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan virastona. Laissa olisi säännökset kirjaston asemasta, tarkoituksesta, tehtävistä, välitys- ja lainauspalvelujen ja neuvonnan maksuttomuudesta asiakkaille sekä yhteistyöstä, johtamisjärjestelmästä ja kirjaston toimielimistä. Laissa säädettäisiin myös kirjaston aineistojen käyttö- ja lainauskiellosta sekä kirjaston oikeudesta antaa kirjaston asiakkaita koskevat käyttösäännöt. Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi Saavutettavuuskirjasto Celiasta sekä yleisistä kirjastoista annetun lain 11 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia. Esityksellä ei ole myöskään välittömiä vaikutuksia kirjaston toimintaan valtion viranomaisena. Kirjasto vastaisi edelleen näkövammaisten ja muiden lukemisesteisen henkilöiden saavutettavista kirjastopalveluista ja niiden kehittämisestä. Esitys turvaa kuitenkin paremmin kirjaston toimintaedellytyksiä laajentamalla kirjaston asiantuntijatehtävää. Esitys parantaa myös kirjaston asiakkaiden oikeusturvaa, kun kirjaston aineistojen käyttö- ja lainauskiellosta säädettäisiin lain tasolla.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen