Valtioneuvoston asetus STM/2022/79

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.6.2022 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista vuosina 2020–2023 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Aki Lindén
Esittelijä
Annakaisa Iivari, Johtaja p.029 5163371
Asia
Ehdotetaan muutettavaksi valtioneuvoston asetusta sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista vuosina 2020–2023. Asetukseen lisättäisiin uusi 1 a §, jonka perusteella asetuksen soveltamisalaa laajennettaisiin koskemaan myös hyvinvointialueen hankkeita tai hankekokonaisuutta. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista vuosina 2020–2023 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vaikutukset
Ehdotetun asetusmuutoksen perusteella myös hyvinvointialueet voisivat käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksia. Esitetyllä muutoksella on tarkoitus turvata hankkeissa kehitettyjen toimintamallien ja -tapojen siirtyminen hyvinvointialueiden toimintaan.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen