Valtioneuvoston asetus TEM/2022/73

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.6.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Jarmo Tiukkanen, Hallitussihteeri p.+35 8295047355
Asia
Asetuksella ehdotetaan muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:ä siten, että Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen keskitettäisiin valtakunnallisesti valtionavustuslain (688/2001) 9 ja 11 §:ssä tarkoitetut valtionapuviranomaisen tehtävät koskien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain (897/2009) 3 §:n 1 momentin 3 ja 5 kohdassa tarkoitettuihin toimialoihin liittyviä hankkeita. Valtionapuviranomaisen tehtävät siirrettäisiin asetusmuutoksella työ- ja elinkeinoministeriöltä Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Asetusmuutoksen myötä työ- ja elinkeinoministeriö vastaisi myös jatkossa valtionavustushankkeiden substanssin strategisesta johtamisesta. Ministeriö päättäisi myös mahdollisten hankehakujen sisällöistä ja aikataulusta. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Ehdotuksella ei ole merkittäviä vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen