Hallituksen esitys TEM/2022/84

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.6.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta

HE 92/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Mikko Huuskonen, Teollisuusneuvos p.+35 8295063732
Asia
Laki kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta kompensoisi helmikuussa 2022 alkaneiden Ukrainaan kohdistuneiden sotatoimien aiheuttamaa äkillistä polttonesteiden hinnan nousua. Tuki koskisi maanteillä tapahtuvia tavara- ja henkilökuljetuksia. Laki koskisi kaikkia polttoainemuotoja ja sähköenergiaa pois lukien polttoöljy, jonka liikennekäyttö on kielletty. Tukea olisi mahdollista saada kolmelta kuukaudelta (helmikuu-huhtikuu 2022) laissa säädetyin ehdoin. Valtiokonttori toimisi valtionapuviranomaisena. Lain oikeusperustana sovellettaisiin EU:n komission tiedonantoa 2022/C 131 I/01 (Ukrainapuite). Lakiesitys olisi osa kuljetusalan yrityksille suunnattua rahoituskokonaisuutta. Suomi on notifioinut Ukrainan sotatilanteen vaatimiin tukitoimiin liittyvän tukiohjelman, johon ehdotettu tuki sisältyy. Tukiohjelma on käsiteltävänä EU:n komissiossa. Ehdotettu laki tulisi voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta (RV)
Vaikutukset
Lakiesitys parantaisi liikennealalla toimivien yritysten kykyä selvitä äkillisen polttoainehintojen nousun aiheuttamista taloudellisista vaikeuksista sekä ylläpitäisi alan kykyä huolehtia huoltovarmuuteen liittyvistä tehtävistä. Tukeen ehdotetaan budjetoitavaksi 75 miljoonaa euroa vuoden 2022 toisessa lisätalousarvioesityksessä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen