Hallituksen esitys LVM/2022/47

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.6.2022 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

HE 91/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Aki Lindén
Esittelijä
Inka Näkkäläjärvi, Erityisasiantuntja, esittelijä p.+35 8295342052
Asia
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Maailman postiliiton yleissopimuksen siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan, ja että eduskunta hyväksyisi yleissopimuksen 20 artiklaa koskevan varauman, jonka mukaan Suomi ja muut varaumaan liittyneet jäsenvaltiot pidättävät itselleen oikeuden periä asiakkailtaan maksun tullille esittämisestä kaikista lähetyksistä, jotka menevät tullitarkastukseen. Sopimukseen tehdyt muutokset koskevat pääasiassa jäsenmaiden nimettyjen operaattoreiden toimintaa. Osa voimassaolevista määräyksistä sisällytettiin muuttumattomina sopimukseen ja vain osaan artikloista tehtiin muutoksia. Monet muutokset ovat luonteeltaan teknisiä. Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan, kun sopimus tulee Suomen osalta voimaan. Yleissopimuksen on tarkoitus tulla pääosin kansainvälisesti voimaan 1.7.2022 alkaen.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Vaikutukset
Esitys vaikuttaa erityisesti Maailman postiliiton sopimusten mukaisesti nimettyjen operaattoreiden toimintaan. Manner-Suomessa Maailman postiliiton mukaisena nimettynä operaattorina toimii Posti Oy.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen