Valtioneuvoston periaatepäätös OM/2022/89

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.6.2022 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös kielipoliittisesta ohjelmasta

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Pamela Sarasmo, Hallitussihteeri p.029 5150077
Asia
Valtioneuvoston periaatepäätös perustuu hallitusohjelman kirjaukseen, jonka mukaan laaditaan kielipoliittinen ohjelma, jossa otetaan huomioon muut Suomessa puhutut kielet [kuin kansalliskielet] erityisesti saamen kielet, romanikieli, karjalan kieli ja viittomakielet. Kielipoliittinen ohjelma on ensimmäinen kokonaisvaltainen kielipoliittinen ohjelma, jossa tarkastellaan muiden kuin kansalliskielten asemaa Suomessa. Kielipoliittinen ohjelma sisältää valtioneuvoston tahtotilan vähemmistökielten tulevaisuudesta sekä toimenpiteitä, joiden avulla pyritään suojaamaan ja tukemaan kieliä. Ohjelmassa tarkastellaan lyhyesti myös muiden kuin kotoperäisten kielten asemaa ja niitä koskevia haasteita. Oikeusministeriö asetti 25.2.2021 valmisteluryhmän valmistelemaan kielipoliittista ohjelmaa toimikaudeksi 1.3.−31.12.2021. Valmisteluryhmä kuuli ohjelman valmistelun aikana myös muita asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Kielipoliittinen ohjelma on valtioneuvoston ohjelma, joten vastuu sen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuksesta kohdistuu koko valtioneuvostoon. Valtioneuvoston yhteinen kansalliskieliverkosto seuraa kielipoliittisen ohjelman tavoitteiden toteutumista. Lisäksi ohjelman valmisteluryhmään kuuluneet tahot seuraavat tavoitteiden etenemistä.
Esitys
Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen valtioneuvoston kielipoliittisesta ohjelmasta
Vaikutukset
Tavoitteena on kotoperäisten kielten suojaaminen, elvyttäminen, tukeminen ja vahvistaminen. Tavoitteena on kielten siirtyminen sukupolvelta toiselle myös tulevaisuudessa. Periaatepäätökseen sisältyvät toimenpiteet rahoitetaan osin suuntaamalla olemassa olevia määrärahoja toimenpiteiden toteutukseen. Määrärahalisäyksiä vaativat toimenpiteet päätetään valtiontalouden kehyksissä ja vuosittaisissa talousarvioissa. Periaatepäätös linjaa valtioneuvoston tavoitetason
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen