Valtioneuvoston kirjelmä VM/2022/104

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.6.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja Neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 909/2014 muuttamisesta toimituskuriin, rajat ylittävään palveluntarjontaan, valvontayhteistyöhön, pankkipalveluiden tarjontaan ja kolmansien maiden arvopaperikeskuksille asetettaviin vaatimuksiin liittyen (arvopaperikeskusasetuksen uudistus).

U 47/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Risto Koponen, Finanssineuvos p.+35 8295530355
Asia
Euroopan komissio antoi 16.3.2022 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja Neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 909/2014 muuttamista toimituskuriin, rajat ylittävään palveluntarjontaan, valvontayhteistyöhän, pankkipalveluiden tarjontaan ja kolmansien maiden arvopaperikeskuksille asetettaviin vaatimuksiin liittyen. Valtioneuvoston kirjelmä koskisi tätä kokonaisuutta. Asetusehdotuksella pyritään tekemään arvopaperien toimituksesta EU:ssa turvallisempaa ja tehokkaampaa sekä vähentämään arvopaperikeskusten sääntelytaakkaa.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen.
Vaikutukset
Asetusehdotuksen kokonaisvaikutus on positiivinen, koska sen myötä arvopaperikeskuksien sääntely on paremmin suhteellisuusperiaatteen mukainen ja lisää EU-alueen kilpailukykyä arvopaperitoimitusten osalta. Yksinkertaistettu menettely rajan yli palveluiden hyväksynnälle säästää arvopaperikeskusten kustannuksia. Lisäksi valvontakollegioiden perustaminen ja muutokset pankkipalveluiden tyyppisten oheispalveluiden sääntelyyn johtavat yhdenmukaisempaan valvontaan ja helpompaan pääsyyn tiettyihin palveluihin, hyödyttäen sekä arvopaperikeskuksia että valvojia. Toimituskurisäännösten muutokset vähintäänkin lykkäävät syntyviä kuluja, keventävät hallinnollista taakkaa ja parantavat osapuolten asemaa. Suomen toimivaltaisen viranomaisen Finanssivalvonnan näkökulmasta eräät ehdotetut säännökset keventäisivät sen työtaakkaa (rajan yli tarjottavien palveluiden ilmoitusmenettelyn keventäminen, arvopaperikeskuksen uudelleenarviointi kahden vuoden välein vuotuisen arvion sijaan), ja eräät muut lisäisivät sitä (muun muassa valvontakollegiot). Nettovaikutusta on Suomen näkökulmasta vaikea arvioida. Tiedonsaannin ja vaikutusmahdollisuuksien näkökulmasta asetusehdotuksen nettovaikutus on positiivinen. Finanssivalvonta ei voi etukäteen estää palveluntarjontaa rajan yli Suomeen, mutta sillä säilyy edelleen jälkikäteinen vaikutusmahdollisuus rajan yli palveluita tarjoavaan arvopaperikeskukseen. Finanssivalvonnan tiedonsaantia ja epävirallisia vaikutusmahdollisuuksia edistää merkittävästi kollegioiden perustaminen. Lisäksi, arvopaperikeskuksen tulee aina tarjotessaan palveluita rajan yli antaa arvio siitä, miten se mahdollistaa käyttäjiensä noudattaa vastaanottavan jäsenvaltion yhtiö- tai muuta vastaavaa lainsäädäntöä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen