Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2021/191

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.6.2022 09.45

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi merityösopimuslain 1 ja 13 luvun muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 34/2022 vp; EV 64/2022 vp)

HE 34/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Elli Nieminen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295048247
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain merityösopimuslain 1 ja 13 luvun muuttamisesta, lain yhteistoimintalain 12 §:n muuttamisesta ja lain yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 13 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2022
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen