Hallituksen esitys VM/2022/116

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.6.2022 09.45

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä huoltovarmuuden turvaamisen järjestelyistä rahoitusalalla ja siihen liittyviksi laeiksi

HE 104/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Pauli Kariniemi, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.+35 8295530210
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki eräistä huoltovarmuuden turvaamisen järjestelyistä rahoitusalalla sekä muutettavaksi luottolaitostoiminnasta annettua lakia ja Rahoitusvakausviraston hallintomaksuista annettua lakia. Laeilla perustettaisiin huoltovarmuustilijärjestelmä ja pankkien välisen maksamisen varajärjestelmä. Samalla luottolaitosten varautumisvelvollisuutta koskevan säännöksen soveltamisalaa täsmennettäisiin kattamaan valmiuslain mukaisten poikkeusolojen ohella normaaliolojen vakavat häiriötilanteet. Lisäksi häiriötilanteisiin varautumiseksi ja niiden hallitsemiseksi esitetään, että valtiovarainministeriö voisi asettaa rahoitusmarkkinoiden häiriönhallinnan yhteistyöryhmän. Muutosten tavoitteena on varmistaa yhteiskunnan päivittäismaksamisen jatkuvuus normaaliolojen vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi eräistä huoltovarmuuden turvaamisen järjestelyistä rahoitusalalla ja siihen liittyviksi laeiksi
Vaikutukset
Esitys turvaisi maksuliikkeen jatkuvuutta vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Muutokset mahdollistaisivat välttämättömien maksujen toteutumisen poikkeusoloissa ja normaaliolojen vakavissa häiriötilanteissa. Huoltovarmuustilijärjestelmän perustamiskustannukset on tarkoitus kattaa valtion varoista talousarviossa erikseen varattavan määrärahan puitteissa. Esitystä valmisteltaessa on arvioitu, että perustamiskustannukset olisivat noin 2,5-3 miljoonaa euroa. Huoltovarmuustilijärjestelmän ylläpito olisi jatkossa Rahoitusvakausviraston lakisääteinen tehtävä. Järjestelmän ylläpitokustannukset (arviolta 1,5–2 miljoonaa euroa) katettaisiin Rahoitusvakausviraston muiden toimintamenojen tavoin luottolaitoksilta ja sijoituspalveluyrityksiltä perittävillä hallintomaksuilla. Suomen Pankki vastaisi pankkien välisen maksamisen varajärjestelyn perustamis- ja ylläpitokustannuksista. Valtiovarainministeriölle aiheutuva lisäresurssitarve mm. valmiussuunnittelun ohjauksessa ja toteutuksessa olisi arviolta noin kaksi henkilötyövuotta. Esitys asettaisi luottolaitoksille velvollisuuden ylläpitää valmiutta liittyä ehdotettuun huoltovarmuustilijärjestelmään ja pankkien välisen maksamisen varajärjestelyyn. Mikäli huoltovarmuustilijärjestelmä jouduttaisiin ottamaan häiriötilanteessa käyttöön, järjestelmää käyttävät luottolaitokset vastaisivat järjestelmän käyttöön liittyvistä kustannuksista.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen