Hallituksen esitys YM/2022/49

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.9.2022 13.00

Ympäristöministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä ja maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

HE 140/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Rakennusneuvos Anna-Leena Seppälä, p. 029 5250242
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä, jossa säädettäisiin tietojärjestelmän perustamisesta, ylläpidosta, tiedonsaanti- ja tiedonluovutusoikeuksista sekä tietojärjestelmän tietovarantojen rekisterinpitäjistä. Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksella lakiin lisättäisiin kaavojen ja tonttijaon digitalisaatiota koskevat säännökset. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä ja maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Esityksellä on vaikutuksia valtion talouteen ja viranomaisten toimintaan. Järjestelmän kehitystyö 2020-2024 katetaan valtion talousarviosta (mom. 35.20.04). Järjestelmän ylläpidon arvioidaan kustantavan vuodesta 2025 eteenpäin Suomen ympäristökeskukselle noin 1,8 miljoonaa euroa vuodessa. Kunnille kohdistuu järjestelmämuutos- ja koulutuskustannuksia. Järjestelmän ollessa täysimääräisesti käytössä, kunnille arvioidaan kohdistuvan työajan säästöä valtakunnallisesti 0,6-1 miljoonaa euroa vuodessa. Viranomaisille kohdistuu työajan säästöä arviolta 5,9 miljoonaa euroa vuodessa. Kunnille lainsäädäntömuutoksista aiheutuvia kertaluonteisia kustannuksia korvataan määräaikaisesti. Vuoden 2023 talousarvioehdotukseen sisältyy 2,88 miljoonaa euroa, jolla katettaisiin lainsäädäntömuutosten toimeenpanosta kunnissa ja maakuntien liitoissa aiheutuvia kustannuksia. Kuntien rahoitus sisältyy julkisen talouden suunnitelmaan vuosille 2023-2026.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen