Hallituksen esitys YM/2022/49

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.9.2022 13.00

Ympäristöministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä ja maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

HE 140/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Maria Ohisalo

Esittelijä

Rakennusneuvos Anna-Leena Seppälä, p. 029 5250242

Asia

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä, jossa säädettäisiin tietojärjestelmän perustamisesta, ylläpidosta, tiedonsaanti- ja tiedonluovutusoikeuksista sekä tietojärjestelmän tietovarantojen rekisterinpitäjistä. Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksella lakiin lisättäisiin kaavojen ja tonttijaon digitalisaatiota koskevat säännökset. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä ja maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (RV)

Vaikutukset

Esityksellä on vaikutuksia valtion talouteen ja viranomaisten toimintaan. Järjestelmän kehitystyö 2020-2024 katetaan valtion talousarviosta (mom. 35.20.04). Järjestelmän ylläpidon arvioidaan kustantavan vuodesta 2025 eteenpäin Suomen ympäristökeskukselle noin 1,8 miljoonaa euroa vuodessa. Kunnille kohdistuu järjestelmämuutos- ja koulutuskustannuksia. Järjestelmän ollessa täysimääräisesti käytössä, kunnille arvioidaan kohdistuvan työajan säästöä valtakunnallisesti 0,6-1 miljoonaa euroa vuodessa. Viranomaisille kohdistuu työajan säästöä arviolta 5,9 miljoonaa euroa vuodessa. Kunnille lainsäädäntömuutoksista aiheutuvia kertaluonteisia kustannuksia korvataan määräaikaisesti. Vuoden 2023 talousarvioehdotukseen sisältyy 2,88 miljoonaa euroa, jolla katettaisiin lainsäädäntömuutosten toimeenpanosta kunnissa ja maakuntien liitoissa aiheutuvia kustannuksia. Kuntien rahoitus sisältyy julkisen talouden suunnitelmaan vuosille 2023-2026.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.