Hallituksen esitys STM/2022/125

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.9.2022 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta

HE 138/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Aki Lindén

Esittelijä

Lakimies, esittelijä Marika Lahtivirta, p. +35 8295163605

Asia

Keskeisin muutosesitys liittyy ulkomailla annetuista terveydenhuollon palveluista aiheutuneiden kustannusten korvausmallin uusimiseen. Korvausmallia ehdotetaan muutettavaksi, jotta se paremmin vastaisi SOTE-uudistuksen mukaista uutta palvelujen järjestämistä koskevaa kansallista lainsäädäntöä sekä Suomea sitovia kansainvälisiä velvoitteita. Kustannukset korvattaisiin enintään siihen määrään saakka, joka vastaisi henkilön hyvinvointialueella, Helsingin kaupungissa tai HUS-yhtymässä samasta tai vastaavasta hoidosta aiheutuneita kustannuksia. Korvaus ei saisi ylittää henkilön terveyspalvelusta tosiasiallisesti maksamaa kustannusta. Henkilön maksettavaksi jäisi aina samasta tai vastaavasta hoidosta potilaalta Suomessa perittävä asiakasmaksu. Kustannusten korvaaminen edellyttäisi, että annetun terveyspalvelun olisi arvioitu olevan henkilölle lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeellinen ja että ulkomailla annetun palvelun katsottaisiin kuuluvan Suomen terveydenhuollon palveluvalikoimaan. Tilanteessa, jossa henkilö varta vasten matkustaa toiseen EU-valtioon saadakseen siellä terveydenhuollon palveluita, kustannusten korvaaminen edellyttäisi lisäksi, että henkilölle olisi annettu lähete, jos häneltä terveydenhuoltolain mukaan vaadittaisiin sellainen hänen asioidessaan julkisessa terveydenhuollossa Suomessa. Kansaneläkelaitos maksaisi jatkossakin henkilöille ja toisille valtioille rajat ylittävän terveydenhuollon tilanteista aiheutuvat kustannukset. Lisäksi esityksessä ehdotetaan tehtäväksi säännösmuutoksia, jotka ovat tarpeen kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön muutosten johdosta. Tavoitteena on myös yksinkertaistaa ja tarkentaa toimeenpanoa koskevia säännöksiä. Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta (RV)

Vaikutukset

Esityksen merkittävimmät vaikutukset aiheutuvat korvausmallin uusimisesta. TALOUDELLISET: Valtion menojen arvioidaan kasvavan noin 6,5 miljoonaa euroa (vuoden 2023 taso). MUUT: Muutos aiheuttaisi lain toimenpanoon osallistuville viranomaisille järjestelmien ja toimintamallien kehittämistyötä. Se parantaisi henkilöiden oikeuksia ja muutoksen myötä huomioidaan Euroopan komission Suomelle antamat kannanotot koskien nykyisen korvausmallin suhdetta potilasdirektiivin tavoitteisiin.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.