Hallituksen esitys SM/2022/73

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.10.2022 13.00

Sisäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttumisesta ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

HE 241/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Mikkonen

Esittelijä

Poliisijohtaja Hannele Taavila, p. +358 295 488 568

Asia

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttumisesta ja muutettavaksi sakon täytäntöönpanosta annettua lakia. Esityksen tarkoituksena on antaa verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttumista koskevaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen liittyvä täydentävä sääntely. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian hyväksymisen jälkeen.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttumisesta ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (RV)

Vaikutukset

Suurin osa vaikutuksista johtuu asetuksen suoraan sovellettavista säännöksistä, eikä tässä esityksessä ehdotettavasta sääntelystä. Asetuksen täytäntöönpano aiheuttaa lisätehtäviä, lisämenoja ja muita viranomaisvaikutuksia poliisihallinnossa, Liikenne- ja viestintävirastossa sekä Oikeusrekisterikeskuksessa. Asetuksen täytäntöönpano voi edellyttää tietojärjestelmämuutoksia, henkilöstön koulutusta ja henkilöresurssilisäyksiä. Esitys käsitellään budjettilakina vuoden 2022 lisätalousarvion IV yhteydessä. Seuraavien vuosien kustannukset esitetään vuoden 2023 täydentävään talousarvioon sekä julkisen talouden suunnitelmaan vuosille 2024 – 2027.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.