Hallituksen esitys SM/2022/73

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.10.2022 13.00

Sisäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttumisesta ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

HE 241/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Hannele Taavila, Poliisijohtaja p.029 5488568
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttumisesta ja muutettavaksi sakon täytäntöönpanosta annettua lakia. Esityksen tarkoituksena on antaa verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttumista koskevaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen liittyvä täydentävä sääntely. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian hyväksymisen jälkeen.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttumisesta ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Suurin osa vaikutuksista johtuu asetuksen suoraan sovellettavista säännöksistä, eikä tässä esityksessä ehdotettavasta sääntelystä. Asetuksen täytäntöönpano aiheuttaa lisätehtäviä, lisämenoja ja muita viranomaisvaikutuksia poliisihallinnossa, Liikenne- ja viestintävirastossa sekä Oikeusrekisterikeskuksessa. Asetuksen täytäntöönpano voi edellyttää tietojärjestelmämuutoksia, henkilöstön koulutusta ja henkilöresurssilisäyksiä. Esitys käsitellään budjettilakina vuoden 2022 lisätalousarvion IV yhteydessä. Seuraavien vuosien kustannukset esitetään vuoden 2023 täydentävään talousarvioon sekä julkisen talouden suunnitelmaan vuosille 2024 – 2027.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen