Hallituksen esitys LVM/2022/82

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.9.2022 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

HE 187/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Iida Huhtanen, Hallitussihteeri, esittelijä p.029 5342613
Asia
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestön perustamisesta Pariisissa 27.1.2021 tehdyn sopimuksen sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimuksen olennaisena sisältönä on kuvata kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestön oikeudellinen asema, tavoitteet, periaatteet, tehtävä ja hallintorakenne. Sopimuksen voimaantulon edellytyksenä on, että 30 valtiota ratifioi sopimuksen. Sopimus ei ole vielä tullut kansainvälisesti voimaan. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan, kun sopimus tulee Suomen osalta voimaan.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Vaikutukset
Statusmuutoksella kansainväliseksi järjestöksi tavoitellaan järjestön suositusten painoarvon lisäämistä. Esityksellä ei kuitenkaan ole merkittäviä vaikutuksia, sillä Suomi noudattaa suosituksia jo nykyisin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen