Hallituksen esitys SM/2022/81

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.10.2022 13.00

Sisäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021- 2027 annetun lain muuttamisesta

HE 210/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Nina Routti-Hietala, Johtava asiantuntija, esittelijä p.029 5488242
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021-2027 annettua lakia. Muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa EU:n sisäasioiden rahastojen avustusasioiden käsittely sähköisen tietojärjestelmän avulla. Laissa säädettäisiin mm. muutoksista avustuksen ja maksamisen hakemisessa, hallintoviranomaisena toimivan sisäministeriön oikeudesta luovuttaa tietoja järjestelmästä tarkastusviranomaiselle sekä ohjelman arvioijille, järjestelmässä käsiteltävistä tiedoista ja sen rekisterinpitäjästä. Euroopan unionin sisäasioiden rahastoja koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston niin sanottu yleisasetus edellyttää sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän käyttöä avustuksen saajien ja rahastojen hallinnoinnista vastaavien viranomaisten välillä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun eduskunta on sen hyväksynyt, kuitenkin viimeistään 1.1.2023.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021-2027 annetun lain muuttamisesta
Vaikutukset
Esitys on suurelta osin lainsäädäntötekninen eikä sillä ole merkittäviä vaikutuksia viranomaisten toimintaan. Tietojärjestelmä kuitenkin tehostaisi rahastojen hallinnointia ja toimintaprosesseja. Tietojärjestelmän hankintakustannukset ovat noin 900 000 euroa, integraatioiden hankintakustannukset ovat n. 80 000-100 000 euroa. Järjestelmän vuosittaiset ylläpitokustannukset ovat n. 90 000 euroa. Järjestelmän kustannukset katetaan Euroopan unionin sisäasioiden rahastojen ohjelmien teknisestä avusta, joka on valtion talousarviossa sisällytetty kehyksen ulkopuolisille momenteille 26.01.24 ja 26.01.26. Kustannuksia katetaan sekä ohjelmakauden 2014-2020 että ohjelmakauden 2021-2027 teknisestä avusta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen