Hallituksen esitys LVM/2022/93

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.11.2022 12.30

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvolain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi

HE 291/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Emma Särkkä, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5342231
Asia
Esityksellä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvolakia, liikenteen palveluista annettua lakia, tieliikennelakia ja ajoneuvojen katsastustoiminnasta annettua lakia. Esityksellä kiellettäisiin ja sanktioitaisiin ajoneuvojen päästömanipulaatioon käytettävien laitteiden myynti, käyttö ja asentaminen. Esityksessä ehdotetaan sääntelyä, joka mahdollistaisi automaattisilla ajojärjestelmillä tehtävää testaamista. Esityksessä täsmennettäisiin myös kevyitä automaattisia tavarankuljettimia koskevaa sääntelyä. Lisäksi edistettäisiin ajoneuvon käyttövoimakonversioiden nykyistä joustavampaa toteuttamista. Ajoneuvolakiin tehtäisiin myös teknisiä korjauksia ja ajonaikaisia kulutustietoja koskevan EU:n täytäntöönpanoasetuksen edellyttämiä muutoksia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan pääosin vuoden 2023 alusta. Päästömanipulaatioita koskevat muutokset on kuitenkin tarkoitettu tulemaan voimaan 1.6.2024.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi ajoneuvolain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi
Vaikutukset
Esityksellä on taloudellisia vaikutuksia kiellettyjä päästömanipulaatioita liiketoiminnassaan hyödyntävien yritysten toiminnalle. Ajonaikaisten kulutustietojen keräämisellä on taloudellisia vaikutuksia katsastusyrityksille. Automaation edistämisellä on myönteisiä taloudellisia vaikutuksia markkinoilla toimivien yritysten kannalta. Esityksellä on vaikutusta Liikenne- ja viestintäviraston, poliisin ja Oikeusrekisterikeskuksen toimintaan. Viranomaisille ei kuitenkaan aiheudu lisämäärärahatarpeita. Esityksellä on lisäksi myönteisiä vaikutuksia ympäristön kannalta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen