Hallituksen esitys LVM/2022/101

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.11.2022 12.30

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden Euroopan laajuisen liikenneverkon hankkeiden lupamenettelyistä ja muista hallinnollisista menettelyistä sekä laeiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain ja ratalain 74 §:n muuttamiseksi

HE 290/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Eeva Ovaska, Hallitussihteeri, esittelijä p.029 5342113
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki, jolla pantaisiin kansallisesti täytäntöön Euroopan laajuisen liikenneverkon toteuttamista edistäviä yhdenmukaistamistoimenpiteitä koskeva direktiivi. Laissa säädettäisiin direktiivin soveltamisalaan kuuluvien liikenneinfrastruktuurihankkeiden edellyttämien lupamenettelyiden ja muiden hallinnollisten hyväksymismenettelyiden kokonaiskestosta, nimettäisiin Liikenne- ja viestintävirasto direktiivin mukaiseksi kansalliseksi viranomaiseksi ja säädettäisiin sen tehtävistä. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain säännöksiä, jotka koskevat päätöksentekomenettelyä maantien toiminnallisen luokan määrittämiseksi. Ratalakiin tehtäisiin tekninen muutos. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2023 aikana.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi eräiden Euroopan laajuisen liikenneverkon hankkeiden lupamenettelyistä ja muista hallinnollisista menettelyistä sekä laeiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain ja ratalain 74 §:n muuttamiseksi
Vaikutukset
Esityksellä ei arvioida olevan merkittäviä julkistaloudellisia vaikutuksia. Liikenne- ja viestintäviraston nimeämisestä direktiivin mukaiseksi kansalliseksi viranomaiseksi aiheutuu virastolle uusia tehtäviä, joita koskevat menot katetaan Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenomäärärahojen puitteissa. Ehdotuksella olisi lisäksi vähäisiä vaikutuksia muiden uuden lain soveltamisalaan kuuluvista menettelyistä vastaavien valtion ja kuntien viranomaisten toimintaan.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen