Valtioneuvoston asetus LVM/2022/86

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.10.2022 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus tietoturvan kehittämisen tuesta

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Mari Marttila, p. +35 8295342122

Asia

Ehdotetaan annettavaksi valtioneuvoston asetus tietoturvan kehittämisen tuesta. Ehdotuksen mukainen tietoturvaseteli olisi suunnattu yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen yrityksille. Tietoturvasetelissä olisi kaksi suuruusluokkaa. Pienempi seteli olisi arvoltaan enintään 15 000 euroa hakijayritystä kohden ja sitä voitaisiin hyödyntää esimerkiksi tietojärjestelmien tarkastus- ja arviointityöhön, tietoturvan parantamiseen tähtääviin hankintoihin sekä henkilökunnan kouluttamiseen ja osaamisen kehittämiseen. Suurempi tietoturvaseteli olisi tarkoitettu uhkamallinnuksiin ja hyökkäyksenestotestauksiin, tärkeimpien sähköisten palveluiden varautumistason testaamiseen ja näistä nouseviin välittömiin tietoturvallisuutta parantaviin toimiin ja se olisi arvoltaan enintään 100 000 euroa. Sillä voisi kattaa 70 prosenttia tietoturvaprojektin kuluista, eli hakijan omavastuuosuus projektin rahoituksesta olisi 30 prosenttia. Suuremmalle, enintään 100 000 euron tietoturvasetelille säädettäisiin enintään 2 miljoonan euron kiintiö eli niitä voitaisiin myöntää enintään kolmasosa 6 miljoonan euron määrärahasta. Tuki myönnettäisiin vähämerkityksellistä de minimis –tukea koskevien valtiontukisääntöjen perusteella. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä joulukuuta 2022 ja sen on tarkoitus olla voimassa 31 päivään joulukuuta 2025.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen tietoturvan kehittämisen tuesta

Vaikutukset

Vuoden 2022 toisessa lisätalousarviossa myönnettiin liikenne- ja viestintäministeriön alalle tietoturvallisuuden kehittämiseen suomalaisissa yrityksissä 6 miljoonan euron määräraha, jonka avulla voitaisiin myöntää määräaikaisia tietoturvaseteleitä yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen yrityksille. Tuki maksetaan momentilta 31.20.51.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.