Hallituksen esitys LVM/2022/99

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.10.2022 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain, henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa annetun lain 29 §:n ja henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 22 §:n muuttamisesta

HE 243/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Outi Slant, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5342094
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia, henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa annetun lain 29 §:ää ja henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 22 §:ää. Lakeihin ehdotetaan muutoksia, jotka mahdollistaisivat sujuvamman viranomaisten välisen tiedonvaihdon yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen kannalta merkittävissä tietoturvaloukkaustilanteissa ja niiden uhkissa. Lisäksi ehdotetaan muutoksia virka-avun antamiseen ja päätöksentekomenettelyihin sekä viestinnän välittäjien tiedonluovutusmahdollisuuksiin Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskukselle.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle esityksen laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain, henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimista annetun lain 29 §:n ja henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 22 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Ehdotuksella parannetaan viranomaisten toimintamahdollisuuksia vakavissa tietoturvaloukkaustilanteissa. Ehdotuksella on positiivisia vaikutuksia yhteiskunnan turvallisuuden kannalta. Vaikutukset konkretisoituisivat tilanteissa, joissa käsillä on poikkeuksellisen vakava tietoturvaloukkaustilanne. Esityksellä on siten vaikutuksia pääasiassa hyvin rajatuissa tilanteissa. Ehdotuksesta ei aiheudu lisämäärärahatarvetta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen