Hallituksen esitys LVM/2022/105

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.11.2022 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ilmailulain ja liikenteen palveluista annetun lain 127 ja 128 §:n muuttamisesta

HE 261/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Sabina Lindström, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.029 5342576
Asia
Esityksessä ehdotetaan, että ilmailulakiin lisättäisiin miehittämättömän ilmailun U-space-ilmatiloja koskeva EU-lainsäädännön täytäntöönpanosääntely. Lisäksi ehdotetaan muutoksia lentoestelupia koskevaan menettelyyn ja toimijoiden rooleihin. Liikenteen palveluista annettuun lakiin ehdotetaan teknisluonteisia muutoksia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 26.1.2023. Lentoestelupaprosessia koskeva sääntely tulisi voimaan 1.10.2023.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi ilmailulain ja liikenteen palveluista annetun lain 127 ja 128 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Arvion mukaan uusien, U-spaceen liittyvien viranomaistehtävien hoitaminen vaatisi noin yhden henkilötyövuoden verran lisää työtä Liikenne- ja viestintävirastossa. Tämän lisäksi tehtävien edellyttämien tietojärjestelmien ylläpito maksaisi toteutustavasta riippuen arviolta 200 000 – 500 000 euroa. Lentoestelupahakemusten käsittely Liikenne- ja viestintävirastossa aiheuttaisi virastolle työmäärän kasvua ja osin uudenlaisia tehtäviä. Henkilöresurssien osalta tämä tarkoittaisi noin kahta henkilötyövuotta ja ohjelmisto- tai järjestelmäkustannusten osalta arviolta noin 500 000 euron kustannuksia. Menot katettaisiin vuodesta 2023 lukien momentin 31.01.02 Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot määrärahojen puitteissa. Lentoestelupamenettelystä aiheutuvat kustannukset katettaisiin palvelusta perittävin asiakasmaksuin. Lentoestelupaprosessin muuttamisella olisi vaikutusta myös ilmaliikennepalvelun tarjoajana toimivan Fintraffic Lennonvarmistus Oy:n toimintaan, kun se ei jatkossa saisi tuloja lentoestelausunnoistaan.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen