Hallituksen esitys LVM/2022/119

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.11.2022 12.30

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle luotsauslaiksi ja laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

HE 293/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Katja Peltola, p. 029 5342031

Asia

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi luotsauslaki. Esitettävällä lailla parannettaisiin merenkulun turvallisuutta säätämällä nykyistä täsmällisemmin ja tasapuolisemmin luotsinkäyttövelvollisuudesta ja siitä vapautumisen perusteista. Suomen luotsinkäyttöalueella kaikki vähintään 50 metriä pitkät alukset olisivat luotsinkäyttövelvollisia, ellei niitä koske poikkeusperuste. Kauppamerenkulun pääväylillä luotsinkäyttövelvollisuuden rajasta määrättäisiin Liikenne- ja viestintäviraston määräyksellä. Ehdotettavalla lailla täsmennettäisiin lisäksi luotsausyhtiön oikeutta kieltäytyä luotsauspalvelun tarjoamisesta tai keskeyttää luotsaustoiminta, sekä luotsausyhtiön uusista velvoitteista, jotka liittyvät luotsauspalvelun tarjoamiseen, yhtiön varautumiseen poikkeuksellisiin tilanteisiin sekä toiminnan kansalliseen turvallisuuteen. Luotsin vastuuta kieltäytyä luotsauksesta täsmennettäisiin. Myös seuraamussääntelyä uudistettaisiin. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.6.2023.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen luotsauslaiksi ja laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vaikutukset

Esityksellä olisi merenkulun turvallisuutta lisääviä vaikutuksia. Esitys parantaisi toimivaltaisen viranomaisen mahdollisuuksia varmistua alalla toimivien riittävästä osaamisesta. Esityksen ei arvioida aiheuttavan olennaisia muutoksia luotsausmääriin tai luotsausmaksuihin. Esityksen arvioidaan lisäävän vähän luotsausyhtiön ja varustamojen koulutuskustannuksia. Esityksestä aiheutuisi Liikenne- ja viestintävirastolle määräyksenantovaltuuksien valmisteluun ja järjestelmien kehittämiseen liittyviä kustannuksia vuonna 2023. Valtiontaloudellisiin kustannuksiin ei ole varattu erillistä rahoitusta vuoden 2023 talousarvioesityksessä tai julkisen talouden suunnitelmassa. Menot on mahdollista kattaa vuodesta 2023 lukien momentin 31.01.02 Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot määrärahojen puitteissa. Lisäksi Liikenne- ja viestintävirastolle aiheutuisi pysyväisluonteisesti valvontaan ja seuraamusten määräämisessä liittyviä kustannuksia 0,5 henkilötyövuoden verran. Oikeusrekisterikeskukselle syntyy vähäinen lisähenkilöstön määrä (0,1 htv) uusien seuraamusmaksujen johdosta. Viraston resurssitarpeita arvioidaan vuosittaisissa kehys- ja talousarviomenettelyissä.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.