Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2022/59

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.12.2022 13.00

Ympäristöministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ympäristövahinkorahastosta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 183/2022 vp; EV 199/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat:

HE 183/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Oili Rahnasto, Hallitusneuvos p.+35 8295250244
Asia
1. Eduskunta edellyttää, että ympäristöministeriö lain toimivuusseurannassaan arvioi erityisesti sitä, toteutuuko maksukertymä ja maksurasituksen kohdistuminen eri toimialoihin ja erikokoisiin yrityksiin käytännössä siten kuin hallituksen esityksen vaikutusarvioinnissa on esitetty, raportoi seurannan ja arvioinnin tuloksista valiokunnalle ja ehdottaa tarvittaessa muutosta maksujärjestelmään vuoden 2026 loppuun mennessä. 2. Eduskunta edellyttää, että hallitus varmistaa sen, että hyvän öljyntorjuntavalmiuden ylläpidosta huolehditaan.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi ympäristövahinkorahastosta ja siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lain ympäristövahinkorahastosta, lain ympäristönsuojelulain 222 §:n muuttamisesta ja lain pelastuslain 99 a ja 111 a §:n muuttamisesta tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2025 sekä muut eduskunnan vastaukseen sisältyvät lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023 sekä määrää eduskunnan lausumat merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumista aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen