Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2022/142

« Tasavallan presidentin esittely 29.12.2022 13.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain ja terveydenhuoltolain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi (HE 197/2022 vp, EV 169/2022 vp)

HE 197/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Hallitussihteeri Anu Kangasjärvi, p. +358 295 163 224

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laeiksi sosiaalihuoltolain ja terveydenhuoltolain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

 1. Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta
 2. Lag om ändring av socialvårdslagen
 3. Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta
 4. Lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen
 5. Laki terveydenhuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta
 6. Lag om temporär ändring av hälso- och sjukvårdslagen
 7. Laki mielenterveyslain muuttamisesta
 8. Lag om ändring av mentalvårdslagen
 9. Laki päihdehuoltolain muuttamisesta
 10. Lag om ändring av lagen om missbrukarvård
 11. Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 2 ja 18 §:n muuttamisesta
 12. Lag om ändring av 2 och 18 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
 13. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
 14. Lag om ändring av 2 § i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre
 15. Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisista lastensuojeluyksiköistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
 16. Lag om ändring av 1 § i lagen om barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd
 17. Laki huumausainelain 4 §:n muuttamisesta
 18. Lag om ändring av 4 § i narkotikalagen
 19. Laki Vankiterveydenhuollon yksiköstä annetun lain muuttamisesta
 20. Lag om ändring av lagen om Enheten för hälso- och sjukvård för fångar
 21. Laki siviilipalveluslain 93 §:n muuttamisesta
 22. Lag om ändring av 93 § i civiltjänstlagen
 23. Laki henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa annetun lain 35 §:n muuttamisesta
 24. Lag om ändring av 35 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten
 25. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta
 26. Lag om ändring av 4 och 5 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.