Valtioneuvoston asetus MMM/2023/18

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.2.2023 13.30

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2023

Ministeri

Antti Kurvinen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. +358 295 162 248

Asia

Eräistä maaseudun kehittämisen korvauksista annetun lain (1333/2022) nojalla ehdotetaan säädettäväksi valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2023. Asetuksella säädettäisiin ympäristökorvausta ja luonnonmukaisen tuotannon korvausta koskevien uusien sitoumusten antamisesta, uusien ympäristösopimusten tekemisestä ja luonnonhaittakorvauksen hakemisesta. Asetuksella säädettäisiin myös aikaisemmin korvauskelvottoman peltoalan korvauskelpoiseksi hyväksymisestä ja sen ehdoista edellä mainituissa tukijärjestelmissä. Asetuksella säädettäisiin myös ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta. Vuonna 2023 ei-tuotannollisia investointeja koskevaa korvausta myönnettäisiin uusiin kosteikkoinvestointeihin. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 7.2.2023.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2023 (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Ympäristökorvauksesta, luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta ja ei-tuotannollisia investointeja koskevasta korvauksesta aiheutuvat kustannukset suoritetaan valtion talousarvion momentilta 30.20.43 (Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit). Vuoden 2023 valtion talousarvion kyseisen momentin määräraha on 286,560 miljoonaa euroa, josta Euroopan unionin rahoitusosuus on 43 prosenttia. Ympäristökorvauksen arvioitu osuus momentin määrärahasta on noin 199,468 miljoonaa euroa, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen arvioitu osuus noin 76,122 miljoonaa euroa, neuvonnan arvioitu osuus noin 7,970 miljoonaa euroa ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen arvioitu osuus noin 3,000 miljoonaa euroa. Lisäksi momentilla 30.20.43 on noin 120 miljoonaa euroa vuosilta 2021 ja 2022 siirtyvää rahoituskaudelle 2014-2020 kohdistettua määrärahaa. Vuoden 2023 tukihakujen ympäristökorvauksien, luonnonmukaisen tuotannon korvauksien ja ei-tuotannollisten investointien korvauksien sekä neuvonnan maksuihin arvioidaan tarvittavan yhteensä noin 287 miljoonaa euroa. Luonnonhaittakorvauksesta aiheutuvat kustannukset suoritetaan valtion talousarvion momentilta 30.20.44 (Luonnonhaittakorvaukset). Vuoden 2023 valtion talousarvion kyseisen momentin määräraha on 495,884 miljoonaa euroa, josta Euroopan unionin rahoitusosuus on 43 prosenttia. Lisäksi momentilla 30.20.44 on vuonna 2023 noin 130 miljoonaa euroa vuosilta 2021 ja 2022 rahoituskaudelle 2014-2020 kohdistettua siirtyvää määrärahaa. Luonnonhaittakorvauksiin arvioidaan tarvittavan vuoden 2023 tukihausta aiheutuviin maksuihin noin 496 miljoonaa euroa. Asetuksessa tarkoitetuista viljelijäkorvauksista aiheutuvat kustannukset katetaan valtiontalouden kehyspäätösten, valtion talousarvion ja henkilötyövuosien puitteissa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.