Valtioneuvoston kirjelmä YM/2023/9

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.2.2023 13.30

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi pakkauksista ja pakkausjätteistä, asetuksen (EU) N:o 2019/1020 muuttamisesta ja direktiivin 94/62/EY kumoamisesta (pakkausjäteasetus)

U 110/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Maria Ohisalo

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Tarja-Riitta Blauberg, p. +35 8295250059

Asia

Euroopan komissio antoi 30.11.2023 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi pakkauksista ja pakkausjätteistä (COM(2022) 677 final). Ehdotuksella korvattaisiin kokonaan voimassa oleva pakkausjätedirektiivi. Ehdotuksen tavoitteena on ehkäistä syntyvän pakkausjätteen määrää rajoittamalla tarpeetonta pakkaamista ja edistämällä uudelleenkäytettäviä ja uudelleentäytettäviä pakkausratkaisuja. Lisäksi tavoitteena on lisätä korkealaatuista kierrätystä sekä vähentää luonnonvarojen kulutusta ja luoda toimivat kierrätysraaka-aineiden markkinat. Ehdotus sisältää toimia, joilla vähennettäisiin tarpeetonta pakkaamista ja lisättäisiin uudelleenkäyttöä. Uudelleenkäytön edistämiseksi esitetään tiettyjen kertakäyttöisten pakkausten käytön rajoittamista. Lisäksi ehdotuksessa esitetään säädettäväksi asteittain kiristyvät uudelleenkäyttötavoitteet tietyille kuljetuspakkauksille, take a way pakkauksille sekä virvoitus- ja alkoholijuomille. Kaikkien pakkausten edellytettäisiin olevan kierrätettäviä vuodesta 2030 alkaen. Tietyille muovipakkauksille asetettaisiin asteittain kiristyviä vaatimuksia kierrätetyn muovin käytöstä. Tiettyjen pakkausten tulisi olla biohajoavia. Kaikissa pakkauksissa ja pakkausjäteastioissa tulisin olla lajittelua helpottava merkintä.

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Vaikutukset

Komissio on arvioinut ehdotuksen vaikutuksia EU-tasolla. Komission mukaan ehdotus toisi koko EU:n alueella 47,2 miljardin euron kokonaistaloudelliset säästöt. Työllisyysvaikutusten arvioidaan johtavan vihreiden työpaikkojen pieneen nettokasvuun. Ehdotetut seurantaa ja raportointia koskevat vaatimukset lisäisivät sekä viranomaisten että toiminnanharjoittajien hallinnollista taakkaa. Pakkausjätettä syntyisi EU:n alueella vuonna 2030 18 miljoonaa tonnia vähemmän kuin perusennusteessa. Ehdotus säästäisi kokonaisuudessaan fossiilisten polttoaineiden käyttöä karkeasti arvioiden noin 12–15 miljoonaa tonnia.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.