Ydinlaitoksen käyttölupa TEM/2023/12

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.3.2023 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Lupa Fortum Power and Heat Oy:n matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitoksen käyttöön

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Linda Kumpula, p. +35 8295060125

Asia

Matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitoksella on ydinenergialain (990/1987) 20 §:n mukainen voimassa oleva käyttölupa vuoden 2055 loppuun saakka. Päätöksellä korvataan voimassa oleva käyttölupa ja myönnetään uusi käyttölupa 31.12.2090 saakka siten, että Loviisan ydinvoimalaitoksen käytöstäpoistamisessa ja purkamisessa syntyvien ydinjätteiden loppusijoittaminen on mahdollista käytön aikana syntyvien ydinjätteiden loppusijoittamisen lisäksi. Loppusijoituslaitokseen voidaan loppusijoittaa lisäksi vähäinen määrä muualla Suomessa syntynyttä ydinjätettä ja muuta radioaktiivista jätettä, josta ensimmäiseksi toteutettavaksi tulisi yhtiöiden sopimuksen mukaisesti Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n ydinjätteiden ja radioaktiivisten jätteiden loppu-sijoittaminen. Päätös voidaan lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 122 §:n 3 momentin 3 kohdan mukaan panna täytäntöön lainvoimaa vailla olevana, jos päätöksen täytäntöönpanoa ei voi yleisen edun vuoksi lykätä. Päätöksen täytäntöönpano lainvoimaa vailla olevana on yleisen edun kannalta välttämätöntä. Arvioinnissa on huomioitu erityisesti Käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen kansallisen ohjelman tavoitteet. Kansallisen ohjelman tavoitteiden mukaisesti VTT:n FiR 1 -tutkimusreaktorin ja radioaktiivisten materiaalien tutkimuslaboratorion (Otakaari 3) radioaktiiviset jätteet loppusijoitetaan Loviisan voimalaitosalueella sijaitsevaan matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitokseen yhtiöiden tekemän kaupallisen sopimuksen mukaisesti, eikä tätä voida enää viivästää. Loppusijoituslaitoksen käytön tulee myös jatkua keskeytyksettä.

Esitys

Valtioneuvosto myöntää Fortum Power and Heat Oy:lle oheisen päätösehdotuksen mukaisen matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitosta koskevan käyttöluvan (RV) Valtioneuvosto päättää, että käyttölupapäätös voidaan panna täytäntöön lainvoimaa vailla olevana.

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Hankkeella ei ole suoria vaikutuksia valtiontalouteen. Valtio omistaa pääosan Fortum Oyj:stä, joka omistaa luvanhakijan eli Fortum Power and Heat Oy:n. Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston lausunnon mukaan tällä hetkellä tiedossa olevien seikkojen perusteella Fortum Oyj:llä on tarvittavat taloudelliset resurssit harjoittaa Loviisan ydinvoimalaitoksen toimintaa ja rahoittaa tarvittavat investoinnit. Fortum Power and Heat Oy on myös varautunut ydinjätehuoltoon ja suorittanut jätehuoltomaksuja Valtion ydinjätehuoltorahastoon viranomaispäätösten mukaisesti.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.