Valtioneuvoston asetus MMM/2023/30

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.2.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus päivittäistavarakauppapalveluiden tukemisesta monipalvelukeskuksina maaseutualueilla vuosina 2021–2023 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri

Petri Honkonen

Esittelijä

Hallitussihteeri Jussi Sallila, p. 029 5162129

Asia

Valtioneuvoston asetusta päivittäistavarakauppapalveluiden tukemisesta monipalvelukeskuksina maaseutualueilla vuosina 2021–2023 annettua valtioneuvoston asetusta (357/2019; muutettu 514/2021) ehdotetaan muutettavaksi. Asetuksella toteutettaisiin kyläkauppatuen vakinaistaminen kahden kokeilukauden 1.1.2020–30.6.2021 ja 1.1.2022–30.6.2023 jälkeen siten, että tuki jaettaisiin jatkossa kerran vuodessa tukialueen ja -ehtojen pysyessä toisen kokeilukauden mukaisina, kuitenkin niin, että myymäläautopalvelua tarjoavalle avustuksen saajalle myönnettävän korotuksen ehdot yhdenmukaistettaisiin tukijärjestelmän maantieteellisen soveltamisalan mukaisiksi. Ensimmäinen ehdotuksen mukainen vuoden pituinen tukikausi alkaisi toisen kokeilukauden päätyttyä ja sijoittuisi ajanjaksoon 1.7.2023–30.6.2024. Kyläkauppatuki myönnetään valtionavustuslain (688/2001) 5 §:n 2 momentissa tarkoitettuna yleisavustuksena valtion talousarviossa osoitettujen varojen rajoissa. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 21 päivänä helmikuuta 2023.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen päivittäistavarakauppapalveluiden tukemisesta monipalvelukeskuksina maaseutualueilla vuosina 2021–2023 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Avustusta myönnetään ja maksetaan valtion talousarviossa osoitettujen varojen rajoissa. Valtion vuoden 2023 talousarviossa momentille 30.10.63 (Maaseudun kehittäminen) on kyläkauppatuen maksamiseen osoitettu 2,0 miljoonaa euroa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.