Määrärahan jako TEM/2023/25

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.2.2023 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman ja ohjelmakauden 2021–2027 Interreg-ohjelmien myöntämisvaltuuksien jako vuonna 2023

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Erityisasiantuntija, esittelijä Päivi Poikola, p. +35 8295047278
Asia
Päätöksellä jaettaisiin vuoden 2022 ja vuoden 2023 talousarvioissa momentille 32.30.64 (EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin, arviomääräraha) budjetoitua Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) ja Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) myöntämisvaltuutta yhteensä 658 100 000 euroa välittäville toimielimille käytettäväksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman ja ohjelmakauden 2021–2027 Interreg-ohjelmien toteutukseen. Päätöksellä jaettaisiin myöntämisvaltuudet maakuntien alueellisten rahoitussuunnitelmien mukaisesti välittävän toimielimen tehtäviä hoitaville rakennerahasto-ELY-keskuksille ja maakuntien liitoille. Maakuntien liitoille ja Hämeen ELY-keskukselle jaettaisiin lisäksi valtuudet käytettäväksi Itäisen Suomen valtiosihteerityöryhmän painotusten mukaisiin tarpeisiin. Rakennerahasto-ELY-keskuksille jaettaisiin lisäksi valtakunnallisten teemojen mukaiset valtuudet ministeriöiden kesken sovitun jaon mukaisesti. Maakuntien liitoille jaettaisiin lisäksi kestävän kaupunkikehittämisen toimenpiteisiin tarkoitetut valtuudet sekä Interreg-ohjelmien valtuudet. Työ- ja elinkeinoministeriö valtuutetaan tekemään ylimaakunnallisiin hankkeisiin liittyviä nyt jaettavien valtuuksien siirtoja alueiden välillä EURA 2021 -tietojärjestelmässä. Työ- ja elinkeinoministeriö valtuutetaan päättämään jakamattoman myöntämisvaltuuden käytöstä sekä tekemään tarvittaessa muutoksia päätösehdotuksen mukaisiin alue- ja viranomaiskohtaisiin myöntämisvaltuuksiin.
Esitys
Valtioneuvosto päättää EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen osuuden ja valtion rahoitusosuuden myöntämisvaltuuksien jaosta vuonna 2023 välittävien toimielinten käytettäväksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman ja ohjelmakauden 2021-2027 Interreg-ohjelmien toimeenpanoon ja valtuuttaa työ- ja elinkeinoministeriön siirtämään myöntämisvaltuuksia alueiden välillä ylimaakunnallisissa hankkeissa ja oikeuttaa työ- ja elinkeinoministeriön päättämään jakamattoman myöntämisvaltuuden käytöstä sekä tarvittaessa tekemään muutoksia päätösehdotuksen mukaisiin alue- ja viranomaiskohtaisiin myöntämisvaltuuksiin (RV)
Vaikutukset
EU:n alue- ja rakennepolitiikan myöntämisvaltuuksilla toteutetaan valtioneuvoston 21.10.2021 hyväksymän Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman sekä valtioneuvoston 16.9.2021 ja 11.11.2021 hyväksymien Interreg-ohjelmien mukaista hanketoimintaa. Uudistuva ja osaava Suomi ohjelmasta rahoitetaan tutkimus- ja kehittämistoimintaa, pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä, energiatehokkuutta, ilmastonmuutokseen sopeutumista ja kiertotaloutta. Ohjelmasta rahoitettavat hankkeet tukevat myös työllistymistä, kouluttautumista sekä syrjäytymisen ehkäisyä. TALOUDELLISET: Kuluvan vuoden talousarviossa momentilta 32.30.64 kattamatta jäävän myöntämisvaltuuden maksatuksiin tarvittavat arviomäärärahat budjetoidaan vuosien 2024, 2025 ja 2026 talousarvioihin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.