Valtioneuvoston periaatepäätös TEM/2023/41

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.3.2023 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös työperäisen hyväksikäytön ehkäisemisen ja torjumisen strategiasta

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

johtava asiantuntija Katri Niskanen, p. +35 8295047373

Asia

Työperäisen hyväksikäytön torjuminen osana työvoiman maahanmuuton toimenpiteitä on esillä pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa. Valtioneuvoston periaatepäätös perustuu työ- ja elinkeinoministeriön johdolla toimivan ulkomaalaisten työntekijöiden ja yrittäjien työehto- ja lupavalvonta-asioiden neuvottelukunnan alaisen työperäisen hyväksikäytön vastaisen jaoston laatimaan esitykseen. Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelman ohjausryhmä antoi 25.1.2022 jaostolle tehtäväksi valmistella työperäisen hyväksikäytön ehkäisyn pitkän aikavälin strategian ja toimintasuunnitelman. Strategian tavoitteena on erityisesti sellaiset suositukset ja kehittämisehdotukset, joiden edistäminen edellyttää jaoston näkemyksen mukaan rakenteellisista viranomaistoiminnan kehittämistä, resursseja tai poliittista keskustelua ja päätöksentekoa. Ehdotukset on jaoteltu niin, että niistä käy ilmi, vaatiiko toimenpiteen toteuttaminen lainsäädäntömuutoksia, resursseja vai viranomaisten toimintatapojen muutoksia. Tarkempaan työperäisen hyväksikäytön vastaiseen toimintasuunnitelmaan ja yksityiskohtaisempiin toimenpide-ehdotuksiin on tarkoituksenmukaista palata vuonna 2023 pidettävien vaalien jälkeen poliittisesti linjatulla tavalla. Strategia koostuu viidestä eri strategisesta tavoitteesta, jotka ovat: 1. turvata harmaan talouden ja talousrikollisuuden sekä hyväksikäytön ehkäisyyn ja torjuntaan osallistuvien viranomaisten toimintaedellytykset ja kehittää näiden viranomaisten välistä yhteistyötä, 2. edistää hyväksikäytön ja ihmiskaupan tunnistamista ja ilmituloa, parantaa hyväksikäytettyjen työntekijöiden asemaa ja ehkäistä hyväksikäytön uusiutumista 3.edistää ulkomailta Suomeen työtä tekemään saapuvien ulkomaalaisten Suomeen kotoutumista, asettautumista ja yhteiskunnallista osallisuutta, 4. vahvistaa yritysten ja julkisten hankintayksiköiden yhteiskuntavastuuta ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisyssä ja torjunnassa, 5. tehostaa rikosvastuun toteutumista rikoksesta epäillyn oikeusturvasta huolehtien. Jokaisen tavoitteen alle on kuvailtu tavoite ja mitä sen toteutuminen edellyttää. Lisäksi on annettu esimerkkejä toimenpiteistä, jotka edistäisivät tavoitteen täyttymistä.

Esitys

Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen työperäisen hyväksikäytön ehkäisemisen ja torjumisen strategiasta

Vaikutukset

Valtioneuvosto vahvistaa Suomen tahtotilan kehittää työperusteista maahanmuuttoa kestävällä tavalla samalla varmistaen, etteivät ulkomaalaiset työntekijät joudu hyväksikäytön uhreiksi.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.