Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2021/40

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00

Oikeusministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi avioliittolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 172/2021 vp; EV 285/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

HE 172/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen, p. 029 5150260

Asia

1. Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa pakottamalla solmitun avioliiton kumoamista koskevan sääntelyn toimivuutta ja vaikutuksia sekä ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin lainsäädännön tarkistamiseksi. 2. Eduskunta edellyttää, että hallitus kiirehtii avioliittoon pakottamista koskevan rangaistussääntelyn tarkastelua ja ryhtyy sen perusteella tarvittaviin toimenpiteisiin avioliittoon pakottamisen rangaistavuuden selkeyttämiseksi rikoslaissa. 3. Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa ulkomailla alaikäisenä solmitun avioliiton tunnustamista koskevaa sääntelyä sekä tarvittaessa arvioi lainsäädännön laajempia muutostarpeita.

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain avioliittolain muuttamisesta, lain oikeudenkäymiskaaren 8 ja 10 luvun muuttamisesta ja lain tuomioistuinmaksulain 5 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2023 sekä määrää eduskunnan lausumat merkittäviksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumista aiheutuviin toimenpiteisiin

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.