Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2022/176

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 251/2022 vp; EV 284/2022 vp)

HE 251/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö Mari Aalto, p. 029 5150502

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta, lain yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 20 §:n muuttamisesta, lain konkurssilain 21 luvun 1 §:n muuttamisesta, lain oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 2 §:n muuttamisesta ja lain konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2023

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.