Valtioneuvoston asetus MMM/2023/48

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. +358 295 162 248

Asia

Ympäristökorvauksesta annettuun valtioneuvoston asetukseen (78/2023) ehdotetaan tehtäväksi Suomen yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelmaan vuosille 2023–2027 (CAP-suunnitelma) esitettyjä teknisiä muutoksia vastaavat muutokset. Asetuksen 24 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että toimenpiteen typpeä ja fosforia koskevat vaatimukset siirrettäisiin toimenpiteen tukiehdoista toimenpiteen vähimmäistasoon. Vähimmäistasolla tarkoitetaan kansallisella lainsäädännöllä asetettuja vähimmäisvaatimuksia, joita sitoumuksen antaneen on noudatettava, jotta ympäristökorvaus voitaisiin maksaa. Asetukseen ehdotetaan myös tehtäväksi säännösten sanamuotoa täsmentäviä muutoksia 13 ja 19 §:ään. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 28.3.2023.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Asetukseen ehdotetuilla muutoksilla ei ole vaikutuksia valtion talousarvioon. Ympäristökorvauksesta aiheutuvat kustannukset suoritetaan valtion talousarvion momentilta 30.20.43 (Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit). Vuoden 2023 valtion talousarvion kyseisen momentin määräraha on 286,560 miljoonaa euroa, josta Euroopan unionin rahoitusosuus on 43 prosenttia. Ympäristökorvauksen osuus momentin määrärahasta on noin 199,468 miljoonaa euroa. Ympäristökorvaukseen arvioidaan tarvittavan vuoden 2023 tukihausta aiheutuviin maksuihin noin 200 miljoonaa euroa. Ympäristökorvauksesta aiheutuvat kustannukset katetaan valtiontalouden kehyspäätösten, valtion talousarvion ja henkilötyövuosien puitteissa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.