Hallituksen esitys YM/2023/39

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.4.2023 11.00

Ympäristöministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle luonnonsuojelulain 67 §:n 1 momentin ja 137 §:n 1 momentin muuttamisesta

HE 1/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Maria Ohisalo

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Leila Suvantola, p. +358 295 250 433

Asia

Luonnonsuojelulakiin (9/2023) esitetään tehtävän kaksi teknisluonteista korjausta. Ensinnä 137 §:n 1 momentin siirtymäsäännökseen ehdotetaan lisättävän voimaan jäävien asetusten luetteloon kolme luonnonsuojelualueiden perustamista koskevaa asetusta. Toiseksi lain 67 §:stä ehdotetaan poistettavan viittaus eduskuntakäsittelyssä laista poistettuun uhanalaisia luontotyyppejä koskevaan säännökseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti uuden luonnonsuojelulain kanssa 1.6.2023.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen luonnonsuojelulain 67 §:n 1 momentin ja 137 §:n 1 momentin muuttamisesta.

Vaikutukset

Lakiehdotus on puhtaasti tekninen. Muutoksella suojelualueiden perustamissäädökset eivät kumoudu luonnonsuojelulain tullessa voimaan 1.6.2023 ja luonnonsuojelulain 67 §:stä poistettaisiin harhaanjohtava ilmaisu. Ehdotuksella ei ole muita vaikutuksia.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.