Määrärahan jako MMM/2023/71

« Raha-asiainvaliokunta 4.5.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Määrärahan ja myöntämisvaltuuden osoittaminen puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen vuonna 2023

Ministeri

Li Andersson

Esittelijä

Metsäneuvos Niina Riissanen, p. +358 295 162 339

Asia

Valtion vuoden 2023 talousarviossa momentille 30.40.44 (Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen) myönnettyä 47 497 000 euron määrärahaa saa käyttää kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) ja metsätalouden määräaikaisen kannustejärjestelmälain (71/2023) nojalla myönnettävien tukien maksamiseen. Talousarvion mukaan vuonna 2023 saa tehdä kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain ja metsätalouden määräaikaisen kannustejärjestelmälain mukaisia tukipäätöksiä enintään 54 500 000 eurolla, jonka lisäksi on käytettävissä vuodelta 2022 siirtynyttä myöntämisvaltuutta 36 092 596,98 euroa. Määrärahoilla edistetään metsien kestävää hoitoa ja käyttöä myöntämällä tukea yksityismetsissä tehtäviin metsänhoito- ja perusparannustöihin. Päätöksellä osoitetaan momentilta 30.40.44 (Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen) Suomen metsäkeskukselle kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) nojalla tehtäviin tukipäätöksiin myöntämisvaltuutta 90 592 000 euroa ja määrärahaa 47 497 000 euroa.

Esitys

Puolletaan

Vaikutukset

Suoritemääriksi arvioidaan nuoren metsän hoidossa noin 102 150 ha ja taimikon varhaishoidossa noin 41 250 ha, terveyslannoituksessa noin 14 400 ha, suometsän hoidossa noin 10 600 ha ja metsätien tekemisessä noin 570 km. Työllisyysvaikutukset ovat noin 1 640 HTV.

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.