Valtioneuvoston kirjelmä MMM/2023/122

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.9.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietyillä uusilla genomitekniikoilla tuotetuista kasveista sekä niistä saatavista elintarvikkeista ja rehuista

U 49/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Elintarviketurvallisuusjohtaja Sebastian Hielm, p. 029 5162305

Asia

Ehdotuksella (COM(2023) 411 final) on tarkoitus mukauttaa EU:n sääntelykehystä niin, että luodaan omaa erillislainsäädäntöä kasvinjalostuksessa käytettäville uusille genomitekniikoille (NGT = New Genomic Techniques). Uusiin genomitekniikoihin nykyisin sovellettava EU:n GMO-lainsäädäntö ei komission tekemän tutkimuksen mukaan kaikilta osin sovellu uusien genomitekniikoiden sääntelyyn eikä se vastaa nykyistä tieteellistä ja teknologista kehitystä ja tietämystä. Ehdotuksen tavoitteena on vastata Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja Pellolta pöytään -strategian sekä biodiversiteettistrategian kestävyystavoitteisiin. Lisäksi ehdotuksella pyritään edistämään tutkimusta ja innovointia sekä sisämarkkinoiden tehokkaampaa toimintaa. Asetusehdotus koskee ainoastaan kohdennetun mutageneesin tai lajinsisäisen genetiikan (eli cisgeneesi, ml. intrageneesi) tai näiden yhdistelmien avulla tuotettujen kasvien tarkoituksellista levittämistä ympäristöön sekä tällaisia kasveja sisältäviä, niistä koostuvia tai niistä valmistettuja elintarvikkeita ja rehuja sekä tällaisia kasveja sisältäviä tai niistä koostuvia muita tuotteita. Asetusehdotus koskee siis vain sellaisia genomitekniikoita, jotka rinnastuvat luonnossa tapahtuviin risteymiin ja mutaatioihin tai perinteiseen kasvinjalostukseen. Ehdotuksessa luodaan kaksi uutta erillistä hallinnollista menettelyä kohdennetun mutageneesin tai cisgeneesin avulla tuotettujen NGT-kasvien markkinoille saattamiseksi. Ehdotus ei koske uusilla genomitekniikoilla tuotettuja kasveja, joihin on siirretty geneettistä materiaalia lajista, joka ei voi risteytyä niiden kanssa. Näihin vakiintuneilla siirtogeenitekniikoilla (transgeneesi) jalostettuihin kasveihin (GMO = Genetically Modified Organisms) sovellettaisiin edelleen nykyistä voimassa olevaa GMO-lainsäädäntöä.

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Vaikutukset

Asetusehdotuksen vaikutukset tutkimukselle, viljelijöille, elintarvike- ja rehuteollisuudelle sekä kaupan toimijoille, ruokaturvaan ja kansainväliseen kauppaan, kuluttajille sekä ympäristöön ovat pääosin myönteisiä. Ehdotuksella voi olla merkittävä vaikutus luomuviljelyyn ja kansallisiin luomuviljelyn kasvun tavoitteisiin. Ehdotuksen mukaan NGT-kasveja ei voisi käyttää luomuviljelyssä, joten kansallisesti tulisi säädettäväksi NGT-kasvien, GMO-kasvien, tavanomaisten kasvien sekä luomuviljelyssä käytettävien kasvien rinnakkaiselo mukaan lukien viljelmien väliset turvaetäisyydet ja vastuukysymykset mahdollisten taloudellisten vahinkojen osalta. Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset hyötyisivät, jos NGT-kasveja ja niistä saatavia tuotteita koskeva sääntely yksinkertaistuisi ja nopeutuisi, jos niitä koskevat tietovaatimukset kevenisivät ja jos merkintä- ja jäljitettävyysvaatimuksista osin luovuttaisiin. Toisaalta hallinnollisen taakan arvioidaan lisääntyvän kenttäkokeita koskevan todentamismenettelyn ja rinnakkaiselolainsäädännön osalta. Komission mukaan ehdotuksen taloudelliset vaikutukset EU:n budjettiin arvioidaan vähäisiksi. Ehdotuksen aiheuttamia kansallisia kokonaistaloudellisia vaikutuksia ei ole vielä tarkemmin pystytty arvioimaan, mutta niiden arvioidaan olevan pääosin myönteisiä.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.