Valtioneuvoston päätös TEM/2023/136

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.10.2023 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston suostumus Suomen talousvyöhykkeen taloudelliseen hyödyntämiseen tähtäävään tutkimustoimintaan

Ministeri

Arto Satonen

Esittelijä

Hallitusneuvos Kari Klemm, p. +358 295 063 523

Asia

Valtioneuvoston määräaikaisen, ehdollisen suostumuksen perusteella OX2 Finland Oy:n hankeyhtiöt Halla Offshore Wind Oy, Laine Offshore Wind Oy ja Tyrsky Wind Oy saisivat tutkimuslupien voimassaolon pidentämisen nojalla suorittaa merialueen ja merenpohjan tutkimuksia suunnitteilla olevien merituulivoimapuistojen alkuperäisillä tutkimusalueilla Suomen talousvyöhykkeellä hakemuksissa kuvatulla tavalla. Suostumus olisi voimassa päätöksen antamisesta lukien 31.10.2026 asti. Päätös olisi täytäntöön pantavissa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää. Valtioneuvosto antaisi suostumuksensa sillä edellytyksellä, että hakija, hankkeen toteuttaja tai tämän sijaan tullut seuraaja täyttäisi liitteenä 1 olevassa päätösehdotuksessa esitetyt ehdot (alkuperäisten VN tutkimuslupien ehdot eräin täydennyksin).

Esitys

Valtioneuvosto antaa liitteen 1 mukaisen määräaikaisen, ehdollisen suostumuksen Halla Offshore Wind Oy:lle, Laine Offshore Wind Oy:lle ja Tyrsky Wind Oy:lle tutkimuslupien voimassaolon pidentämisen nojalla suorittaa merituulivoimapuistohankkeisiin liittyviä merialueen ja merenpohjan tutkimuksia Suomen talousvyöhykkeellä hakemuksissa kuvatulla tavalla sekä toteaa päätöksen olevan täytäntöönpantavissa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.