Sosiaali- ja terveysministeriön päätös STM/2023/120

« Raha-asiainvaliokunta 9.11.2023 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Ehdotus vuoden 2024 työeläkevakuutusmaksuperusteiden vahvistamiseksi

Ministeri

Sanni Grahn-Laasonen

Esittelijä

Ylimatemaatikko, esittelijä Minna Lehmuskero, p. 029 5163342

Asia

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukainen keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu on pohjana, kun maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukainen työeläkevakuutusmaksun perusprosentti ja yrittäjän eläkelain (YEL) mukainen työeläkevakuutusmaksuprosentti sekä työntekijän työeläkevakuutusmaksuprosentti annetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksilla. MYEL:iin ja YEL:iin liittyy merkittävä valtionosuus. Vuonna 2024 keskimääräinen TyEL:n mukainen työeläkevakuutusmaksu olisi 24,81 % palkoista. Vuoden 2024 maksu sisältää työntekijän eläkelain mukaisen vakuutusmaksun tilapäisestä alentamisesta vuonna 2020 (195/2020) annetun lain 1 § 2 momentin mukaisen työeläkemaksun alennuksesta syntyneen vajeen kuolettamista 0,41 prosenttiyksikköä. Vuoden 2024 maksu ja alennuksen kuoletus ovat 0,03 prosenttiyksikköä pienemmät kuin vuonna 2023. Kuoletus huomioidaan työnantajan keskimääräisessä maksussa, joka olisi 17,34 %. Työntekijän työeläkevakuutusmaksu olisi 7,15 % ja korotettu 53–62-vuotiaiden työeläkevakuutusmaksu olisi 8,65 %. Työntekijän maksuosuudet pysyvät samoina kuin vuonna 2023. Vuonna 2020 työeläkevakuutusmaksun tasosta säädettiin kesken vuotta poikkeuksellisesti lailla työntekijän eläkelain mukaisen vakuutusmaksun tilapäisestä alentamisesta vuonna 2020 (195/2020). Kyseisellä lailla alennettiin TyEL-maksua 1.5.2020 alkaen 2,6 prosenttiyksikköä ja alennus oli voimassa vuoden 2020 loppuun asti. Maksunalennus kohdistui työeläkevakuutusmaksun työnantajan osuuteen eikä alennuksella ollut vaikutusta työntekijän työeläkevakuutusmaksuun. Lailla helpotettiin yksityisellä sektorilla toimivien työnantajien asemaa koronaviruspandemian aiheuttamassa tilanteessa. Työntekijän eläkelain mukaisen vakuutusmaksun tilapäisestä alentamisesta vuonna 2020 annetun lain mukaan työeläkemaksun alennuksesta syntynyt vaje maksukertymään kuoletetaan korottamalla työnantajan työeläkevakuutusmaksua vuosina 2022–2025 siten, että tilapäisen alennuksen vaikutus saataisiin täysimääräisesti kompensoitua. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen tasausvastuun pienentymisen euromäärästä (851/2021) mukaan työeläkemaksun tilapäisestä alennuksesta syntyneen vajeen kokonaismäärä on 1 075 miljoonaa euroa. Vaje kuoletetaan korottamalla työnantajan työeläkevakuutusmaksua arvion mukaan noin 0,45 prosenttiyksikköä per vuosi. Vuonna 2024 tilapäistä maksualennuksen vaikutusta kuoletetaan kolmatta kertaa.

Esitys

Puolletaan

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Taloudellisten vaikutusten arviointi on rajattu MYEL:n ja YEL:n mukaisiin valtionosuuksiin. TyEL:n mukainen keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu on pohjana, kun MYEL:n mukainen työeläkevakuutusmaksun perusprosentti ja YEL:n mukainen työeläkevakuutusmaksuprosentti annetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Työntekijän eläkelain mukaisen vakuutusmaksun tilapäisestä alentamisesta vuonna 2020 annetun lain 7 §:n mukaan maatalousyrittäjän työeläkevakuutusmaksun perusprosentissa ja yrittäjän työeläkevakuutusmaksuprosentissa ei oteta huomioon kyseisen lain 1 § 2 momentin mukaista työeläkemaksun korotusta. Vuonna 2024 MYEL 22 §:n mukainen perusprosentti ja YEL 114 §:n mukainen työeläkevakuutusmaksuprosentti olisivat siten 24,10 % ja vastaavat 53–62-vuotiaiden korotetut työeläkevakuutusmaksuprosentit olisivat 25,60 %. Maksuprosentit ovat samat kuin vuonna 2023. MYEL 135 §:n mukaan maatalousyrittäjien eläkelaitos ja valtio vastaavat sanotun lain mukaisten eläkkeiden ja muiden etuuksien kustannuksista. Valtion kustannettava osuus on arvion mukaan 840,9 miljoonaa euroa, joka on 83,8 % MYEL:n mukaisista kokonaiskuluista vuonna 2024. Valtion kustannettava osuus koskee valtion vuoden 2024 talousarvioesityksen momenttia 33.40.51. YEL 139 §:n mukaan eläkelaitokset vastaavat sanotun lain mukaisista eläkkeistä ja muista etuuksista aiheutuvista kustannuksista vakuutusmaksuvastuunsa suhteessa. Jos vakuutusmaksuvastuu ei tähän riitä, suorittaa valtio 140 §:n nojalla puuttuvan osan. Valtion kustannettava osuus on arvion mukaan 505,3 miljoonaa euroa eli 29,9 % YEL:n mukaisesta eläkemenosta vuonna 2024. Valtion kustannettava osuus koskee valtion vuoden 2024 talousarvioesityksen momenttia 33.40.52.

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta

Liitteet

  1. muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.