Hallituksen esitys UM/2024/83

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.5.2024 11.00

Ulkoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta ja rikoslain 46 luvun 1 ja 12 §:n muuttamisesta

HE 47/2024 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Elina Valtonen

Esittelijä

Lähetystöneuvos Johanna Salovaara-Dean, p. +358 295 350 593

Asia

Esityksessä ehdotetaan kaksikäyttötuotteiden vientivalvontaa koskeva laki kokonaisuudessaan uudistettavaksi. Ehdotetulla lailla parannetaan kaksikäyttötuotteiden vientivalvontaa koskevan lainsäädännön selkeyttä ja ymmärrettävyyttä. Yksi keskeinen muutos sääntelyssä liittyy siihen, että laista on tarkoitus poistaa suoraan sovellettavan kaksikäyttötuotteiden vientivalvontaa koskevan Euroopan unionin asetuksen kanssa päällekkäinen ja paikoin ristiriitainen sääntely. Lakia on samalla tarkoitus kehittää siten, että varmistetaan vientivalvonnan tavoitteiden tehokas toteutuminen esittämällä kansallisen valvontaluettelon laatimista. Esitetyillä ehdotuksilla on tarkoitus käyttää vientivalvonta-asetuksen jäsenvaltioille antama liikkumavara koskien esimerkiksi lupavaatimuksia ja ilmoitusvelvollisuutta. Lisäksi rikoslakiin esitettävillä muutoksilla on tarkoitus täsmentää rangaistussääntelyä sekä varmistaa rangaistusten oikeasuhtaisuus. Lisäksi esitettävillä muutoksilla pyritään puuttumaan Venäjä-pakotteiden kiertämiseen.

Edellä mainittu Euroopan unionin asetus on tullut voimaan syyskuussa 2021, ja uusilla kaksikäyttötuotteita koskevilla säännöksillä annetaan täydentäviä säännöksiä. Säännökset ovat tarpeen asetuksen soveltamisen tueksi.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.9.2024.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta ja rikoslain 46 luvun 1 ja 12 §:n muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.