Hallituksen kertomus VNK/2024/42

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.5.2024 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Hallituksen vuosikertomus 2023

Ministeri

Petteri Orpo

Esittelijä

Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. +358 295 160 300

Asia

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen vuosikertomuksen perustuslain 46 §:ssä säädettynä kertomuksena hallituksen toiminnasta, valtiontalouden hoidosta ja talousarvion noudattamisesta sekä niistä toimista, joihin hallitus on eduskunnan päätösten johdosta ryhtynyt. Hallituksen vuosikertomuksesta säädetään tarkemmin valtioneuvostosta annetun lain (175/2003) 9 a §:ssä ja valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 17 ja 18 §:ssä. Kertomuksen sisällöstä on määräykset valtion talousarviosta annetussa asetuksessa (1243/1992).

Hallituksen vuosikertomus 2023 koostuu varsinaisesta kertomuksesta ja sitä täydentävistä liitteistä:

Liite 1 Ministeriöiden tuloksellisuuden kuvaukset

Liite 2 Tilinpäätöslaskelmat

Liite 3 Toimenpiteet eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta

Liite 4 Valtion yhtiöomistus

Hallituksen vuosikertomus 2023 sisältää tiedot kertomusvuonna toimineiden hallitusten kokoonpanoista ja ministereiden työnjaosta sekä keskeiset tunnusluvut hallituksen työskentelystä. Kertomuksessa kuvataan pääministeri Orpon hallitusohjelman jäsennyksen mukaisesti hallituksen keskeiset politiikkakokonaisuudet. Kertomuksessa on valtiokokonaisuuden taloudellista asemaa selvittävä katsaus, jossa on kootusti tietoa valtion talousarviotalouden sekä valtion liikelaitosten ja rahastojen tuotoista, kuluista ja varallisuusasemasta. Kertomus sisältää tiedot myös

valtiokokonaisuuden taseen ulkopuolisista vastuista. Lisäksi käsitellään tarkemmin muun muassa valtion talousarviota ja kehyksiä sekä EU:n ja Suomen välisiä rahavirtoja. Selvitykset annetaan myös valtionvelasta, valtiontalouden riskeistä ja verotuksesta. Kertomuksessa on myös katsaukset valtion henkilöstöön, toimitiloihin, ICT-hankkeisiin ja valtion yhtiöomistukseen. Kertomuksessa tarkastellaan lyhyesti myös hyvinvointialuetaloutta, kuntataloutta sekä työeläkelaitoksia ja muita sosiaaliturvarahastoja.

Kertomuksen liitteessä 1 ovat ministeriöiden tuloksellisuuden kuvaukset, jotka kukin ministeriö on toimittanut vuosikertomuksen valmistelua varten. Liite sisältää kunkin ministeriön hallinnonalan kuvauksen sekä katsauksen toimintaympäristön ja toimialan muutoksiin ja riskeihin. Liitteessä on kuvattu myös hallinnonalan määrärahojen käyttöä sekä arvioitu hallinnonalan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden ja kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Liitteessä on myös tiedot valtion liikelaitoksista ja valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista. Liitteeseen on sisällytetty oikeusministeriön tuloksellisuuden kuvauksen yhteyteen Saamelaiskäräjistä annetun lain (974/1995) 7 §:n mukainen Saamelaiskäräjien kertomus.

Kertomuksen liite 2 sisältää Valtiokonttorissa laaditun ehdotuksen valtion tilinpäätökseksi, joka sisältää valtion talousarvion toteutumalaskelman, valtion tuotto- ja kululaskelman ja taseen, valtion rahoituslaskelman ja laskelmia täydentävät liitteet. Lisäksi mukana ovat liikelaitosten ja talousarvion ulkopuolisten rahastojen tuloslaskelmat ja taseet samoin kuin tiedot näiden pitkäaikaisista sitoumuksista. Liitteessä on myös tilintarkastamattomat valtion kokonaislaskelmat sisältäen tuotto- ja kululaskelman ja taseen sekä niitä koskevat lisätiedot. Valtioneuvosto hyväksyy valtion tilinpäätöksen osana hallituksen vuosikertomusta.

Kertomuksen liitteessä 3 selostetaan valiokunnittain toimenpiteet, joihin hallitus on ryhtynyt kertomusvuoden aikana eduskunnan vireillä olevien lausumien ja kannanottojen johdosta.

Kertomuksen liite 4 sisältää tarkemman selvityksen valtion yhtiöomistuksesta.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen vuosikertomuksen vuodelta 2023 (RV)

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.