Valtioneuvoston periaatepäätös STM/2024/64

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.6.2024 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmasta

Ministeri

Kaisa Juuso

Esittelijä

Johtaja Elina Palola, p. +358 295 163 595

Asia

YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen perustuvaa, parlamentaarisessa yhteistyössä valmisteltua kansallista lapsistrategiaa (Valtioneuvoston julkaisuja 2021:8) toimeenpannaan hallituskausittain laadittavalla toimeenpanosuunnitelmalla. Kansallisella lapsistrategialla pyritään luomaan lapsen oikeuksia kunnioittava, lapsi- ja perhemyönteinen Suomi. Lisäksi lapsistrategialla turvataan lapsia koskevien perus- ja ihmisoikeusvelvoitteiden tavoitteellinen ja johdonmukainen toteuttaminen. Lapsistrategian yhteydessä toteutetaan myös vuonna 2021 hyväksyttyä eurooppalaista lapsitakuuta (European Child Guarantee).

Pääministeri Orpon hallitusohjelman mukaisesti hallitus edistää lapsiperhemyönteisen yhteiskunnan rakentamista. Hallitusohjelman mukaan lapsistrategiatyössä tunnistettuja toimia jatketaan osana hallituksen lapsi- ja perhepolitiikan toimeenpanoa. Kansallisen lapsistrategian pitkäjänteisen toimeenpanon lisäksi kunkin hallituksen tehtävänä on laatia ja toteuttaa tarkempi toimeenpanosuunnitelma strategian linjausten toteuttamiseksi omalla hallituskaudellaan.

Lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmassa on 34 toimenpidettä. Hallituskauden toimeenpanosuunnitelman vastuutoteuttajina ovat eri ministeriöt yhteistyössä yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. Toimeenpanosuunnitelmassa on huomioitu ne jo käynnissä olevat valtionhallinnon toimenpiteet ja hankkeet, jotka edistävät lapsistrategian linjauksia. Toimeenpanosuunnitelman toimenpiteet edistävät osaltaan myös YK:n lapsen oikeuksien komitean 2.6.2023 Suomelle antamien suositusten teemoja. Lapsistrategian toimeenpanon etenemistä tulee seurata säännöllisesti ja toimeenpanon vaikuttavuudesta tulee tehdä selkoa hallituskausittain.

Esitys

Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmasta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.