Hallituksen esitys UM/2023/20

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.11.2023 13.00

Ulkoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimuspuolten välillä niiden joukkojen asemasta tehdyn sopimuksen sekä Pohjois-Atlantin sopimuksen mukaisesti perustettujen kansainvälisten sotilasesikuntien asemasta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi ja niihin liittyviksi laeiksi

HE 90/2023 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto, p. +358 295 351 159

Asia

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Lontoossa 19.6.1951 tehdyn Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimuspuolten välillä niiden joukkojen asemasta sopimuksen (Nato SOFA) sekä Pariisissa 28.8.1952 Pohjois-Atlantin sopimuksen mukaisesti perustettujen kansainvälisten sotilasesikuntien asemasta tehdyn pöytäkirjan (Pariisin pöytäkirja). Esitykseen sisältyy lakiehdotukset sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti kuin sopimus ja pöytäkirja tulevat Suomen osalta voimaan.

Sopimuksen ja pöytäkirjan hyväksymisen ja voimaansaattamisen lisäksi ehdotetaan muutoksia ampuma-aselakiin, valtion vahingonkorvaustoiminnasta annettuun lakiin, autoverolakiin, eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annettuun lakiin, ajokorttilakiin, liikenteen palveluista annettuun lakiin, ajoneuvolakiin, terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin, sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta annettuun lakiin sekä taisteluvälineiden siviilihenkilöille aiheuttamien tapaturmien korvaamisesta annettuun lakiin. Esitykseen sisältyvät lait on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään silloin, kun sopimus ja pöytäkirja tulevat Suomen osalta voimaan.

Nato SOFA määrittää sopimuspuolten joukkojen oikeudellista asemaa niiden oleskellessa toisen sopimuspuolen alueella ja se sisältää määräyksiä, jotka koskevat muun muassa maahantulomuodollisuuksia, aseenkanto-oikeutta, tuomiovallan käyttöä, vahingonkorvausoikeutta ja siitä luopumista sekä joukkojen erioikeuksia ja vapauksia. Pariisin pöytäkirjalla ulotetaan Nato SOFAn määräykset myös Naton esikuntiin ja niiden sotilas- ja siviilihenkilöstöön pöytäkirjassa määrätyin mukautuksin. Pöytäkirja sisältää lisäksi täydentäviä, esikuntaa ja sen henkilöstöä koskevia määräyksiä.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimuspuolten välillä niiden joukkojen asemasta tehdyn sopimuksen sekä Pohjois-Atlantin sopimuksen mukaisesti perustettujen kansainvälisten sotilasesikuntien asemasta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaan-saattamiseksi ja niihin liittyviksi laeiksi

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.