Kansainvälinen sopimus YM/2023/8

« Tasavallan presidentin esittely 15.12.2023 13.00

Ympäristöministeriö

Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusta tehdyn yleissopimuksen täytäntöönpanevan elimen (OSPAR-komission) merisuojelualueen muuttamista koskevan päätöksen hyväksyminen

Ministeri

Anna-Kaisa Ikonen

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Charlotta von Troil, p. +358 295 250 364

Asia

Suomi on OSPAR-komission osapuoli. OSPAR-komission päätöksestä tulee sitova kahdensadan päivän kuluttua päätöksen hyväksymisestä niihin osapuoliin nähden, jotka ovat äänestäneet päätöksen puolesta eivätkä ole ilmoittaneet kirjallisesti yleissopimuksen pääsihteerille, etteivät ne voi hyväksyä päätöstä.

Päätös 2023/1 tulee Suomea sitovaksi 16 päivänä tammikuuta 2024, ellei Suomi ennen sitä anna edellä mainittua kirjallista ilmoitusta.

Päätös velvoittaa Suomea edistämään alueen suojelupyrkimyksiä, jotka ovat kuitenkin luonteeltaan yleistasoisia. Suomi on jo entuudestaan pyrkinyt mahdollisimman laajalti jakamaan tietoa OSPAR-komission puitteissa perustetuista aavan meren suojelualueista, samoin kuin keräämään tietoja suomalaisten alueilla harjoittamasta toiminnasta. Toistaiseksi ei ole tunnistettu, että Koillis-Atlantin alueella harjoitettaisiin suomalaislähtöistä toimintaa, satunnaista tutkimusyhteistyötä lukuun ottamatta. Suojelualuepäätöksellä ei näin ollen ole suoria vaikutuksia Suomeen.

Päätös ei sisällä lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä. Päätös ei myöskään sido eduskunnan budjettivaltaa eikä sisällä muita merkitykseltään huomattavia velvoitteita. Päätöstä ei myöskään ole tarpeen saattaa osaksi Suomen lainsäädäntöä.

Esitys

Tasavallan Presidentti hyväksyy OSPAR-komission merisuojelualueen muuttamista koskevan päätöksen 2023/1

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.