Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2023/43

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.1.2024 13.00

Oikeusministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Oikeushallinnon erityisviranomaiset -virastosta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 31/2023 vp; EV 47/2023 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Ministeri

Leena Meri

Esittelijä

Hallitusneuvos Satu-Maaria Natunen, p. +358 295 150 456

Asia

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa perustettavan Oikeushallinnon erityisviranomaiset -viraston toimivuutta ja antaa lakivaliokunnalle asiasta selvityksen vuoden 2026 loppuun mennessä. Seurannassa ja selvityksessä tulee kiinnittää erityistä huomiota tehtävänjaon toimivuuteen erityisviranomaisten ja hallintopalveluyksikön välillä, vastuukysymyksiin, kuulemiskäytäntöjen toimivuuteen erityisviranomaisten ja hallintopalveluyksikön välillä sekä uuden viraston resurssien käyttöön ja tehostamispotentiaalin toteutumiseen samoin kuin erityisviranomaisten sisältötyöhön käytettävissä olevien riittävien resurssien turvaamiseen.

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi Oikeushallinnon erityisviranomaiset -virastosta ja siihen liittyviksi laeiksi ja

määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2025

sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Liitteet

 1. Laki Oikeushallinnon erityisviranomaiset -virastosta
 2. Lag om ämbetsverket Specialmyndigheterna inom justitieförvaltningen
 3. Laki turvallisuustutkintalain 8 ja 9 §:n muuttamisesta
 4. Lag om ändring av 8 och 9 § i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser
 5. Laki yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
 6. Lag om ändring av 1 § i lagen om diskrimineringsombudsmannen
 7. Laki lapsiasiavaltuutetusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
 8. Lag om ändring av 1 § i lagen om barnombudsmannen
 9. Laki tasa-arvovaltuutetusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
 10. Lag om ändring av 1 § i lagen om jämställdhetsombudsmannen
 11. Laki tietosuojalain 8 §:n muuttamisesta
 12. Lag om ändring av 8 § i dataskyddslagen
 13. Laki tiedustelutoiminnan valvonnasta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
 14. Lag om ändring av 5 § i lagen om övervakning av underrättelseverksamheten
 15. Laki konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
 16. Lag om ändring av 1 § i lagen om övervakning av förvaltningen av konkursbon
 17. Laki vanhusasiavaltuutetusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
 18. Lag om ändring av 1 § i lagen om äldreombudsmannen
 19. Laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain muuttamisesta
 20. Lag om ändring av lagen om rättegångsbiträden med tillstånd
 21. Laki kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
 22. Lag om ändring av 8 § i lagen om konsumenttvistenämnden
 23. Laki tuomioistuinlain 19 a luvun 12 §:n muuttamisesta
 24. Lag om ändring av 19 a kap. 12 § i domstolslagen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.