Ministeriön asetus SM/2023/7

« Raha-asiainvaliokunta 14.12.2023 13.00

Sisäministeriö

Sisäministeriön asetus suojelupoliisin maksullisista suoritteista vuonna 2024

Ministeri

Mari Rantanen

Esittelijä

Hallitusneuvos Johanna Hakala, p. +358 295 488 452

Asia

Esitetään annettavaksi sisäministeriön asetus suojelupoliisin suoritteiden maksullisuudesta vuodelle 2024.

Asetus vastaisi sisällöltään pääosin vuonna 2023 voimassa olevaa asetusta. Suojelupoliisin suoritteiden maksullisuudesta säädetään suojelupoliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2023 annetussa sisäministeriön asetuksessa (1160/2022). Vuodelle 2024 uudeksi suoritteeksi ehdotetaan turvallisuusselvitysmenettelyyn hakeutumista.

Henkilöturvallisuusselvitysten, jotka ovat kiinteämaksuisia julkisoikeudellisia suoritteita, maksuja ehdotetaan korotettavaksi kustannusten nousun takia.

Julkisoikeudellisin perustein määräytyvät maksut perustuvat valtion maksuperustelain mukaiseen omakustannusperiaatteeseen. Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitetut suoritteet hinnoiteltaisiin liiketaloudellisin perustein, ja niitä olisivat sopimuksen perusteella tehtävät asiantuntija- ja konsultointipalvelut.

Asetus ehdotetaan tulevaksi voimaan 1.1.2024 ja olemaan voimassa 31.12.2024 saakka.

Esitys

Puolletaan

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.