Valtioneuvoston kirjelmä SM/2024/4

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.1.2024 13.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi poliisiyhteistyön tehostamiseksi ihmissalakuljetuksen ja ihmiskaupan ehkäisemisessä, havaitsemisessa ja tutkimisessa sekä Europolin tuen tehostamiseksi tällaisten rikosten ehkäisemisessä ja torjumisessa, sekä asetuksen 2016/794 muuttamisesta

U 87/2023 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Leena Meri

Esittelijä

Erityisasiantuntija Pekka Vasara, p. +358 295 488 547

Asia

Ehdotuksella on tarkoitus vahvistaa Europolin roolia maahanmuuttajien salakuljetuksen ja ihmiskaupan torjunnassa ja erityisesti vuonna 2016 perustetun Euroopan ihmissalakuljetuksen vastaisen keskuksen (jatkossa EMSC tai keskus) roolia. Ihmissalakuljetuksen ja ihmiskaupan tehokkaaseen ehkäisyyn, paljastamiseen ja tutkintojen tehostamiseen pyritään mm. parantamalla EU-virastojen välistä yhteistyötä ja jäsenmaiden sekä Europolin tiedonvaihtoa tehostamalla. Ehdotetulla sääntelyllä jäsenvaltioiden tulisi nimetä ihmissalakuljetuksen ja ihmiskaupan torjuntaan erikoistuneita yksiköitä ja huolehtia näiden yksiköiden riittävästä resursoinnista. Ehdotuksella on myös määrä saattaa nykyinen Europolia koskeva lainsäädäntö ajan tasalle käsitteillä, jotka koskevat työryhmiä ja Europolin operatiivisen tuen lähettämistä jäsenmaille pyynnöstään, tai Europolin pääjohtajan ehdotuksesta. Lisäksi ehdotuksella vahvistetaan Europolin roolia unionin rajoittavien toimenpiteiden (restrictive measures) rikkomiseen liittyvien rikosten torjunnassa.

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen (RV)

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.