Hallituksen esitys SM/2024/2

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.1.2024 13.00

Sisäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä paloturvallisuuslaitteista ja siihen liittyviksi laeiksi

HE 106/2023 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Leena Meri

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Kirsi Rajaniemi, p. +358 295 488 432

Asia

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki eräistä paloturvallisuuslaitteista. Samalla kumottaisiin voimassa oleva pelastustoimen laitteista annettu laki. Uusi laki vastaisi sisällöllisesti pääosin voimassa olevaa lainsäädäntöä. Lain rakennetta selkeytettäisiin ja sääntelyä yhdenmukaistettaisiin muun vastaavan sääntelyn kanssa.

Esityksessä ehdotetaan myös muutettaviksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annettua lakia ja pelastuslakia.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2025.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi eräistä paloturvallisuuslaitteista ja siihen liittyviksi laeiksi

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.