Hallituksen esitys STM/2024/9

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.1.2024 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 ja 6 b §:n muuttamisesta

HE 108/2023 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sanni Grahn-Laasonen

Esittelijä

Hallitussihteeri Emmi Äärynen, p. +358 295 163 515

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sotilasvammalakia siten, että vuosien 1939-1945 sotien johdosta vahingoittuneelle tai sairastuneelle, laitoshoitoon oikeutetulle sotainvalidille korvattaisiin vuokran osuus asumispalveluissa Valtiokonttorin harkinnan perusteella. Muutos tehtäisiin palveluntarjoajien vähentymisen johdosta, jonka seurauksena usealla hyvinvointialueella sotainvalideilla ei ole enää mahdollisuutta päästä Valtiokonttorin maksusitoumuksella annettavaan laitoshoitoon omassa maakunnassaan.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä vastaavalle viranomaiselle kotona asumista tukevien palvelujen järjestämisestä vuosittain ennakkona maksettava korvaus suoritettaisiin yhdessä erässä tammikuun loppuun mennessä nykyisin maksettavien kuukausierien sijaan.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Ennakon maksamista yhdessä erässä kuukausierien sijaan koskeva muutos tulisi kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2025.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi sotilasvammalain 6 ja 6 b §:n muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.