Valtioneuvoston kirjelmä OM/2024/28

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.2.2024 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhdenmukaisten avoimuusvaatimusten vahvistamisesta sisämarkkinoilla kolmansien maiden puolesta toteutettavaa edunvalvontaa varten ja direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 1024/2012 ja (EU) 2018/1724 muuttamisesta tiettyjen direktiivissä (EU) XXXX/XXXX säädettyjen vaatimusten osalta

U 3/2024 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Leena Meri

Esittelijä

Erityisasiantuntija Sami Demirbas, p. +358 295150233

Asia

Direktiiviehdotuksella (COM(2023) 637 final) luotaisiin sisämarkkinoille yhdenmukaiset avoimuusvaatimukset kolmansien maiden puolesta toteutettavan intressivaikuttamisen osalta. Ehdotuksen mukaan taloudellista hyötyä vastaan ETA:n ulkopuolisten maiden puolesta intressivaikuttamista harjoittavat yksityishenkilöt ja oikeushenkilöt joutuisivat jatkossa rekisteröitymään julkiseen rekisteriin sekä säilyttämään ja raportoimaan tietoja harjoittamastaan intressivaikuttamistoiminnasta. Intressivaikuttamiseksi katsottaisiin muun muassa yhteydenpito päättäjiin ja virkamiehiin kaikilla hallinnon tasoilla, viestintä-, markkinointi- ja ruohonjuurikampanjointi sekä tutkimuksen ja opetuksen kautta vaikuttaminen. Rekisteröityneet toimijat saisivat EIRN-tunnuksen, joka niiden tulisi esittää pitäessään yhteyttä julkishallinnon toimijoihin.

Direktiiviehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden olisi perustettava kolmansien maiden puolesta tehtävän intressivaikuttamisen rekisteröintiin tarkoitetut kansalliset rekisterit, määriteltävät rekistereistä vastaavat viranomaiset ja sanktiot sekä valvottava, että soveltamisalaan kuuluvat toimijat noudattavat ehdotukseen sisältyviä velvoitteita (mm. tietojen säilyttäminen ja rekisteröityminen). Näiden lisäksi jäsenvaltioiden viranomaiset osallistuisivat myös unionin tason neuvoa-antavaan toimielimeen ja toimivaltaisten kansallisten viranomaisten väliseen hallinnolliseen yhteistyöhön. Ehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden olisi mahdollista hyödyntää jo olemassa olevia kansallisia avoimuusrekistereitä. Ehdotus asettaisi sanktioille enimmäismäärän ja rajoittaisi ne ainoastaan hallinnollisiin sanktioihin.

Direktiiviehdotus sisältäisi myös ehdotuksen muuttaa ilmoittajansuojadirektiiviä siten, että siihen luotuja järjestelmiä voitaisiin hyödyntää laiminlyöntitilanteiden ilmoittamiseen ja ilmoittajien suojeluun. Lisäksi komissio on antanut asetusehdotuksen IMI- ja SDG-asetusten muuttamisesta, jolla mahdollistettaisiin sisämarkkinoille kehitettyjen unionin tason yhteistyövälineitä ja digitaalisten palveluväylien hyödyntämisen direktiiviehdotuksen toimeenpanossa (COM(2023) 636 final).

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.