Hallituksen esitys VM/2024/32

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.3.2024 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi ja veron kiertämisen ja välttämisen estämiseksi Ranskan kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

HE 14/2024 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Riikka Purra

Esittelijä

Erityisasiantuntija Antti Kurikka, p. +358 295 530 535

Asia

Esityksessä ehdotetaan hyväksyttäväksi Ranskan kanssa huhtikuussa 2023 tehty verosopimus ja pöytäkirja, joilla korvataan Ranskan kanssa vuonna 1970 tehty verosopimus ja joiden tarkoituksena on kaksinkertaisen verotuksen poistaminen tuloverotuksen osalta sekä veron kiertämisen ja välttämisen estäminen. Lisäksi esityksessä ehdotetaan hyväksyttäväksi sopimuksen ja pöytäkirjan voimaansaattamislaki.

Sopimus rakentuu eräin poikkeuksin OECD:n laatimalle malliverosopimukselle. Sopimus sisältää määräyksiä, joilla verotusoikeutta jaetaan sopimusvaltioiden kesken. Lisäksi sopimuksessa on sopimukseen perustuvien etuuksien väärinkäytön estämistä ja verotietojen vaihtoa koskevia määräyksiä. Uuden sopimuksen myötä Suomi saa tietyin rajauksin verottaa myös Suomesta Ranskaan maksettuja muusta kuin julkisesta palveluksesta saatuja eläkkeitä. Uusi sopimus muuttaa myös osinkojen verotusta antamalla osinkotulon lähdevaltiolle portfolio-osingon osalta oikeuden periä 15 prosentin lähdevero. Lisäksi kaksinkertaisen verotuksen poistamiseen käytetty menetelmä muuttuu vapautusmenetelmästä hyvitysmenetelmään ja kiinteän toimipaikan määritelmä muutetaan pääosin vastaamaan OECD:n uusinta malliverosopimusta.

Sopimus ja pöytäkirja tulevat voimaan kolmekymmentä päivää sen jälkeen, kun sopimuksen osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen toteuttaneensa sopimuksen edellyttämät menettelyt. Voimaansaattamislaki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen ja pöytäkirjan kanssa.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi ja veron kiertämisen ja välttämisen estämiseksi Ranskan kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.