Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 14.9.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 13.9.2017 15.15
Tiedote 399/2017

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Sisäministeriö

Pauliina Eskola, neuvotteleva virkamies p. 0295 488 263
- Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoa koskevan Suomen kansallisen ohjelman 2014–2020 muuttaminen

Puolustusministeriö

Olli Ruutu, kaupallinen neuvos p. 0295 140 410
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (puolustusteollinen kehittämisohjelma)

Valtiovarainministeriö

Karri Safo, hallitussihteeri p. 0295 530 223
- Virkavapauden myöntäminen valtiovarainministeriön osastopäällikölle

Henna Ritari, ylitarkastaja p. 0295 530 591
- Hallituksen esitys eduskunnalle veronkannon, verotuksen toimittamisen ja eräiden seuraamusmaksujen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Upi Talsi, ylitarkastaja p. 0295 530 868
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kulttuuriesineiden tuonnista

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tiina Eerikäinen, kulttuuriasiainneuvos p. 0295 330 081
- Näyttelyiden valtiontakuulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.10.2019 päättyväksi toimikaudeksi.

Joni Hiitola, hallitusneuvos p. 0295 330 108
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ortodoksisesta kirkosta annetun lain muuttamisesta

Kirsti Kotaniemi, hallitusneuvos p. 0295 330 408
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 b §:n muuttamisesta

Petteri Kauppinen, opetusneuvos p. 0295 330 147
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Suomen liittymisestä eurooppalaisen sosiaalitutkimuksen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Suomen liittymisestä eurooppalaisten yhteiskuntatieteellisten tietoarkistojen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon

Riina Vuorento, ylitarkastaja p. 0295 330 363
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Suomen liittymiseksi avoimeen eurooppalaisten kemiallisbiologisten seulontakeskusten tutkimusinfrastruktuurikonsortioon

Työ- ja elinkeinoministeriö

Tarja Kröger, hallitusneuvos p. 0295 048 937
- Valtuuskunnan asettaminen Kansainvälisen työjärjestön (ILO) Istanbulissa 2.-5.10.2017 pidettävään 10. Euroopan aluekonferenssiin

Tuula Manelius, hallitusneuvos p. 0295 064 909
- Uuden varajäsenen nimeäminen alueiden komiteaan 2015-2020 jäljellä olevaksi toimikaudeksi

Sosiaali- ja terveysministeriö

Ismo Tuominen, hallitusneuvos p. 0295 163 341
- Hallituksen esitys eduskunnalle alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Tom Strandström, vakuutusylitarkastaja p. 0295 163 430
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaiseksi yksilölliseksi eläketuotteeksi

Ympäristöministeriö

Ilkka Heikkinen, luonnonsuojelujohtaja p. 0295 250 079
- Valtioneuvoston asetus Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläosien luonnonsuojelualueista

Merja Turunen, ympäristöneuvos p. 0295 250 301
- Valtioneuvoston selonteko keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030

Markus Tarasti, ympäristöneuvos p. 0295 250 291
- Valtioneuvoston asetus Itä-Lapin luonnonsuojelualueista