Eläinsuojelulain uudistamishanke, ohjausryhmä


Hankenumero

MMM026:00/2012

Asettaja

Maa- ja metsätalousministeriö
Elintarvike- ja terveysosasto

Hankkeen tila

Käynnissä

Asettamispäivä

2012-09-21 00:00:00.0

Toimikausi/aikataulu

2012-09-24 00:00:00.0 -

Yhteyshenkilö

Pullola, Tiina, eläinlääkintöylitarkastaja, puh. 02951 62108, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Organisointitapa

Työryhmä

Tehtävä

Lainsäädäntöhanke

Tehtäväkuvaus

Maa- ja metsätalousministeriö on samassa yhteydessä asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen esityksen muotoon kirjoitettu ehdotus voimassa olevan eläinsuojelulain uudistamiseksi. Työryhmän asettamispäätös on tämän päätöksen liitteenä.

Ohjausryhmän tehtävänä on linjata lainsäädäntöä valmistelevan työryhmän työskentelyä

Tavoitteet

Tavoitteena on
- saattaa eläinsuojelulakiperustuslain vaatimusten mukaiseksi
- selkeyttää eläinsuojelua koskevaa sääntelyä ja luoda rakenteeltaan ja kieliasultaan selkeä laintasoinen sääntely
- varmistaa EU-lainsäädännön tehokas täytäntöönpano kansallisessa lainsäädännössä
- uudistaa eläinsuojelulakia eläinten hyvinvoinnin tilan parantamiseksi; sekä
- tehostaa eläinsuojeluvalvontaa.

Tausta

Nykyinen eläinsuojelulaki ei täytä kaikilta osin perustuslaissa nykyisin lainsäädännölle asetettuja vaatimuksia. Eläinsuojelulaki (247/1996) tuli voimaan ennen nykyisen perustuslain voimaantuloa vuonna 1996 ja lakia on muutettu sen jälkeen lukuisia kertoja. Laki on luonteeltaan puitelaki ja yksityiskohtaisemmat eläinten pidossa noudatettavat vaatimukset on säädetty eläinsuojeluasetuksella (396/1996) ja lukuisilla valtioneuvoston ja ministeriön asetuksilla.

Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman mukaan eettisen elintarviketuotannon keskeinen tekijä on tuotantoeläinten hyvinvointi. Eläinvalvontaa ja sen rahoitusta vahvistetaan ja sitä suunnataan riskiperusteisesti. Eläinsuojelulainsäädäntöä uudistetaan eläinten hyvinvoinnin tilan parantamiseksi ja asiaa koskevan sääntelyn selkeyttämiseksi.

Euroopan komission tiedonanto eläinten suojelua ja hyvinvointia koskevasta Euroopan unionin strategiasta vuosille 2012 - 2015 julkaistiin 19.1.2012. Strategia tulee ohjaamaan yhteisön eläinsuojelua koskevan lainsäädännön valmistelua ja siinä esiin nousevilla linjauksilla tulee olemaan vaikutusta myös kansallisen lainsäädännön valmisteluun.
Eläinsuojelulainsäädännön tulee perustua kulloinkin saatavilla olevaan tutkimustietoon eläinten tarpeista ja hyvän hyvinvoinnin vaatimuksista. Tutkimusta on tehty Euroopan unionin jäsenvaltioissa ja myös laajemmin kansainvälisellä tasolla. Komissio on tieteellisen komitean (EFSA) raporttien avulla koonnut yhteen ja analysoinut olemassa olevaa tutkimustietoa ja laatinut EU:lle suosituksia säädösten muutostöiden valmistelua varten.

Eläimen asema yhteiskunnassa on muuttunut voimassa olevan eläinsuojelulain säätämisen jälkeen. Kuluttajat ovat aiempaa kiinnostuneempia siitä, miten elintarvikkeita tuotetaan ja minkälaisissa oloissa tuotantoeläimet tiloilla elävät. Eläinten hyvinvoinnista on tullut osa elintarvikkeiden eettistä laatua. Myös seura- ja harrastuseläinten määrä on kasvanut ja näiden eläinten hyvinvointiin liittyvät kysymykset ovat nousseet aiempaa keskeisemmiksi.

Kustannukset ja rahoitus

Työryhmän työ tehdään virkatyönä ilman eri palkkiota. Kukin taho vastaa edustajansa matkakustannuksista.

Tehtävän määräaikaisuus / pysyvyys

Määräaikainen tehtävä

Organisointikuvaus

Maa- ja metsätalousministeriö on tänään asettanut ohjausryhmän eläinsuojelulain uudistamishankkeelle.

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Ei

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Kyllä

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Aihealueet

Maatalous. Eläinlääkintä. Kalatalous

Asiasanat

Eläinsuojelu, Säädösvalmistelu

Asettamispäätöksen allekirjoittajat

Jari Koskinen, Tanja Viljanen

Asettamispäätöksen liitteet

Lainsäädäntöhanketta valmistelevan työryhmän asettamispäätös

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Pullola Tiina eläinlääkintöylitarkastaja maa- ja metsätalousministeriö Vastuuhenkilö
Pullola Tiina eläinlääkintöylitarkastaja maa- ja metsätalousministeriö Omistaja

Ohjausryhmä

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Husu-Kallio Jaana kansliapäällikkö maa- ja metsätalousministeriö Puheenjohtaja
Heinonen Riitta osastopäällikkö maa- ja metsätalousministeriö Jäsen
Vallinheimo Kirsti budjettineuvos valtiovarainministeriö Jäsen
Majuri Tuula lainsäädäntöneuvos oikeusministeriö Jäsen
Raussi Satu johtaja Eläinten hyvinvointikeskus Jäsen
Jukola Elias laatupäällikkö Elintarviketeollisuusliitto ry Jäsen
Beurling Juha pääsihteeri Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet ry Jäsen
Suojala Leena asiantuntija Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Jäsen
Nieminen Ilkka johtaja Päivittäistavarakauppa ry Jäsen
Wahlroos Timo hallituksen varapuheenjohtaja Suomen Eläinlääkäriliitto ry Jäsen
Hartikainen Tarja erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto Jäsen
Miettinen Hannu hallitussihteeri maa- ja metsätalousministeriö Sihteeri
Ruotsalo Minna lakimies Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Sihteeri
Maijala Riitta yksikönjohtaja Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Jäsen
Aaltonen Taina johtaja Elintarviketurvallisuusvirasto Jäsen
Pulli Kati toiminnanjohtaja Eläinsuojeluliitto Animalia ry Jäsen
Tuomivaara Salla toiminnanjohtaja Eläinsuojeluliitto Animalia ry Jäsen
Ylisirniö Helinä toiminnanjohtaja SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry Jäsen
Pulli Kati toiminnanjohtaja SEY Suomen eläinsuojelyhdistystenliitto ry Jäsen
Laxåback Jonas toiminnanjohtaja Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC Jäsen
Strömberg Mikaela lakimies Finlands svenska författareförening rf Jäsen
Haarahiltunen Taina johtaja Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto (STKL) ry Jäsen
Kallio Heli eläinlääkäri Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry Jäsen
Pullola Tiina eläinlääkintöylitarkastaja maa- ja metsätalousministeriö Sihteeri
Arkisto luovutettu

Ei

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

76 asiakirjaa


 1. Pöytäkirja 17_ohjausryhmä 25.10.2016

   
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18592/405874/POYTAKIRJA_20170206064317_405874.docx


 2. Pöytäkirja 18_ohjausryhmän kokous 12.1.2017

   
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18592/409823/POYTAKIRJA_20170413061459_409823.docx


 3. Selvitys eläinsuojeluvalvonnan toteutusvaihtoehtojen kustannuksista

  Thu Apr 13 00:00:00 EEST 2017  Luonnonvarakeskus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18592/410614/RAPORTTI_20170509133649_410614.pdf


 4. MMM:n vastaus Saksanseisojakerhon tekemään säädösaloitteeseen

  Mon Jun 27 00:00:00 EEST 2016  Maa- ja metsätalousministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 5. Lausunto; typistettyjen koirien kilpailu- ja näyttelykielto, OM 43/43/2016

  Wed Feb 17 00:00:00 EET 2016  Oikeusministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 6. Kannanotto eläinsuojelulain uudistamiseen - lemmikkieläinten tunnistusmerkintä

  Tue Jan 12 00:00:00 EET 2016  AlmaHelp Association ry
  Kirjeenvaihto | Saapunut kannanotto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 7. Eläinsuojelulain kokonaisuudistusta valmistelvan ohjausryhmän 16. kokous

  Wed Dec 23 00:00:00 EET 2015  Maa- ja metsätalousministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18592/248402/POYTAKIRJA_20160203091142_248402.docx


 8. Eläinsuojelulain kokonaisuudistusta valmistelevan ohjausryhmän 15. kokous

  Wed Nov 25 00:00:00 EET 2015  Maa- ja metsätalousministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18592/246652/POYTAKIRJA_20151217072038_246652.docx


 9. Kannanotto nro 2 eläinsuojelulain kokonaisuudistukseen

  Tue Nov 10 00:00:00 EET 2015  Suomen Eläintenystävien Foorumi (SEF)
  Kirjeenvaihto | Saapunut kannanotto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 10. Kannaotto eläinsuojelulain uudistamiseen

  Mon Oct 26 00:00:00 EET 2015  Suomen Koirankasvattajat ry
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 11. Lausunto pentutehtailun huomioimisesta uudessa eläinsuojelulaissa

  Tue Oct 20 00:00:00 EEST 2015  Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry.
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 12. Toisesta EU-maasta tuodun metsästyskoiran kilpailu- ja näyttelykiellon kumoaminen

  Sun Sep 27 00:00:00 EEST 2015  Saksanseisojakerho ry
  Kirjeenvaihto | Saapunut kannanotto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 13. Eläinsuojelulain kokonaisuudistusta valmistelevan ohjausryhmän 14. kokous

  Thu Sep 10 00:00:00 EEST 2015  Maa- ja metsätalousministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18592/244437/POYTAKIRJA_20151020064523_244437.docx


 14. Esitys eläinsuojelulakiin koskien metsästyskoirien takajalkojen kannuskynsien poistamista

  Tue Aug 11 00:00:00 EEST 2015  Suomen Beaglejärjestö ry.
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 15. Kannanotto eläinsuojelulain kokonaisuudistukseen

  Tue Aug 04 00:00:00 EEST 2015  Suomen Eläintenystävien Foorumi (SEF)
  Kirjeenvaihto | Saapunut kannanotto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 16. Kannanotot eläinsuojelulakiin

  Fri Jul 24 00:00:00 EEST 2015  Suomen Kissaliitto
  Kirjeenvaihto | Saapunut kannanotto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 17. Eläinsuojelulain kokonaisuudista valmistelevan ohjausryhmän 13. kokous

  Mon Jun 15 00:00:00 EEST 2015  Maa- ja metsätalousministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18592/242397/POYTAKIRJA_20150904115948_242397.pdf


 18. Eläinsuojelulain kokonaisuudista valmistelevan ohjausryhmän 12. kokous

  Fri May 08 00:00:00 EEST 2015  Maa- ja metsätalousministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18592/241247/POYTAKIRJA_20150805062322_241247.doc


 19. Pyyntö MMM:lle: ohjausryhmän toimeksiannon tarkistaminen

  Fri Jan 30 00:00:00 EET 2015  Eläinsuojelulain uudistamishanke, ohjausryhmä
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 20. Ohjausryhmän 11. kokous

  Fri Jan 30 00:00:00 EET 2015  Maa- ja metsätalousministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18592/238207/POYTAKIRJA_20150420124255_238207.doc


 21. Kannanotto: Hevosten huomioiminen eläinsuojelulain uudistuksessa

  Fri Dec 19 00:00:00 EET 2014  Hippolis ry, MTK ry, MTT, Suomen Hippos ry ja Suomen Ratsastajainliitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 22. Ohjausryhmän 10. kokous

  Tue Dec 16 00:00:00 EET 2014  Maa- ja metsätalousministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18592/238185/POYTAKIRJA_20150420062751_238185.pdf


 23. Eläinsuojelulain kokonaisuudista valmistelevan työryhmän 18. kokous

  Fri Dec 12 00:00:00 EET 2014  Maa- ja metsätalousministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18592/248537/POYTAKIRJA_20160205065059_248537.doc


 24. Ohjausryhmän 9. kokous

  Tue Dec 02 00:00:00 EET 2014  Maa- ja metsätalousministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18592/238183/POYTAKIRJA_20150420062339_238183.pdf


 25. Ohjausryhmän 8. kokous 6.11.204

  Fri Nov 21 00:00:00 EET 2014  Maa- ja metsätalousministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18592/233887/POYTAKIRJA_20141217152058_233887.doc


 26. Vastaus

  Mon Nov 10 00:00:00 EET 2014  Greyhound Racing Liitto ry
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 27. Lausunto

  Mon Nov 10 00:00:00 EET 2014  Suomen Ratsastajainliitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 28. Vastaus

  Mon Nov 10 00:00:00 EET 2014  Suomen Paimenkoirayhdistys ry
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 29. Vastaus

  Mon Nov 10 00:00:00 EET 2014  Suomen Kennelliitto, Suomen Agilityliitto ry, Suomen Palveluskoiraliitto ry, Suomen Vinttikoiraliitt
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 30. Vastaus

  Mon Nov 10 00:00:00 EET 2014  Suomen Valjakkourheilijoiden liitto VUL
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 31. Vastaus

  Mon Nov 10 00:00:00 EET 2014  Länsi-Suomen Valjakkourheilijat ry
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 32. Vastaus

  Mon Nov 10 00:00:00 EET 2014  Suomen Hippos ry
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 33. Vastaus

  Mon Nov 10 00:00:00 EET 2014  Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 34. Vastaus 1193/2014

  Fri Nov 07 00:00:00 EET 2014  Paliskuntain yhdistys
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 35. Vastaus

  Thu Nov 06 00:00:00 EET 2014  Poliisikoiralaitos
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 36. Vastaus, MK31129 86/21.09/2014

  Wed Nov 05 00:00:00 EET 2014  Maavoimien esikunta
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 37. Vastaus

  Wed Nov 05 00:00:00 EET 2014  Suomen amerikkalaisperäisten harrastajayhdistys ry SATHY
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 38. Eläinsuojeluain kokonaisuudista valmitelevan työryhmän 7. kokous

  Tue Nov 04 00:00:00 EET 2014  Maa- ja metsätalousministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18592/248536/POYTAKIRJA_20160205064730_248536.doc


 39. Vastaus

  Thu Oct 30 00:00:00 EET 2014  Lapin aluehallintovirasto
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 40. Kannanotto

  Tue Oct 28 00:00:00 EET 2014  Satakunnan Karjakerho
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 41. Eläinkilpailut ja niiden valvonta - kysely järjestöille

  Wed Oct 08 00:00:00 EEST 2014  Maa- ja metsätalousministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 42. Ohjausrymän 7. kokous 15.9.2014

  Tue Sep 30 00:00:00 EEST 2014  Maa- ja metsätalousministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18592/231175/POYTAKIRJA_20141107093044_231175.pdf


 43. Kannanotto: Eläinsuojelulain kokonaisuudistus

  Mon Sep 08 00:00:00 EEST 2014  Suomen Eläintenystävien Foorumin (SEF) ylläpito
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 44. Lausunto

  Thu Aug 21 00:00:00 EEST 2014  Suomen Kennelliitto
  Kirjeenvaihto | Saapunut kannanotto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 45. Kannanotto

  Wed May 07 00:00:00 EEST 2014  Suomen Kunnaneläinlääkäriliitty ry
  Kirjeenvaihto | Saapunut kannanotto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 46. Ohjausryhmän 6.kokous 15.4.2014

  Thu Apr 17 00:00:00 EEST 2014  Maa- ja metsätalousministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18592/231201/POYTAKIRJA_20141107114112_231201.doc


 47. Kannanotto; lisäys kannanottoon v. 2013

  Thu Feb 27 00:00:00 EET 2014  Helsingin Akvaarioseura r.y.
  Kirjeenvaihto | Saapunut kannanotto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 48. Ohjausryhmän 5. kokous

  Mon Jan 20 00:00:00 EET 2014  Maa- ja metsätalousministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18592/220350/POYTAKIRJA_20140507115151_220350.doc


 49. Ohjausryhmän 4. kokous

  Mon Oct 21 00:00:00 EEST 2013  Maa- ja metsätalousministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18592/212965/POYTAKIRJA_20131220143908_212965.doc


 50. Jäsenmuutospäätös

  Wed Jul 31 00:00:00 EEST 2013  Maa- ja metsätalousministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 51. Kannanotto

  Tue Jul 23 00:00:00 EEST 2013  Lahden Akvaarioseura ry
  Kirjeenvaihto | Saapunut kannanotto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 52. Jäsenmuutosesitys

  Mon Jul 15 00:00:00 EEST 2013  Svenska lantbruksproducenternas centralförbund - SLC
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Esitys
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 53. Jäsenmuutosesitys

  Thu Jun 20 00:00:00 EEST 2013  Eläinsuojeluliitto Animalia ry
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Esitys
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 54. Jäsenmuutosesitys

  Tue Jun 18 00:00:00 EEST 2013  SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Esitys
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 55. Ohjausryhmän 3. kokous 11.6.2014

  Tue Jun 11 00:00:00 EEST 2013  Maa- ja metsätalousministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18592/209165/POYTAKIRJA_20131007121836_209165.pdf


 56. Jäsenmuutosesitys

  Wed May 22 00:00:00 EEST 2013  Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Esitys
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 57. Ohjausryhmän 2. kokous 19.3.2014

  Thu Apr 11 00:00:00 EEST 2013  Maa- ja metsätalousministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18592/200383/POYTAKIRJA_20130415130550_200383.doc


 58. Kannanotto

  Fri Mar 22 00:00:00 EET 2013  Helsingin Akvaarioseura ry ja Ciklidistit ry
  Kirjeenvaihto | Saapunut kannanotto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 59. Ohjausryhmän 1. kokous 17.12.2014

  Tue Dec 18 00:00:00 EET 2012  Maa- ja metsätalousministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18592/200377/POYTAKIRJA_20130415124641_200377.DOC


 60. Jäsenmuutosesitys, dnro: 4441/0020/2012

  Mon Nov 26 00:00:00 EET 2012  Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Esitys
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 61. Ohjausryhmän asettamispäätös

  Fri Sep 21 00:00:00 EEST 2012  Maa- ja metsätalousministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18592/190551/ASETTAMISPAATOS_20120921114401_190551.pdf


 62. Jäsenten nimeäminen, dnro: Evira/4441/0020/2012

  Mon Jul 02 00:00:00 EEST 2012  Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 63. Jäsenten nimeäminen

  Mon Jul 02 00:00:00 EEST 2012  Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund - SLC r.f.
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 64. Jäsenten nimeäminen

  Wed Jun 27 00:00:00 EEST 2012  Elintarviketeollisuusliitto ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 65. Jäsenten nimeäminen

  Tue Jun 26 00:00:00 EEST 2012  Suomen Eläinlääkäriliitto ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 66. Jäsenten nimeäminen

  Mon Jun 18 00:00:00 EEST 2012  Päivittäistavarakauppa ry PTY
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 67. Jäsenten nimäminen

  Fri Jun 15 00:00:00 EEST 2012  Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 68. Jäsenten nimeäminen

  Thu Jun 14 00:00:00 EEST 2012  Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 69. Jäsenten nimeäminen

  Wed Jun 13 00:00:00 EEST 2012  Eläinten hyvinvointikeskus EHK
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 70. Jäsenten nimeäminen, VM/1035/00.03.00/2012

  Wed Jun 13 00:00:00 EEST 2012  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 71. Jäsenten nimeäminen

  Wed Jun 13 00:00:00 EEST 2012  Eläinten hyvinvointikeskus EHK
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 72. Jäsenten nimeäminen

  Tue Jun 12 00:00:00 EEST 2012  SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 73. Jäsenten nimeäminen, dnro 2128/90/2012

  Mon Jun 11 00:00:00 EEST 2012  Suomen Kuntaliitto
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 74. Jäsenten nimeäminen

  Tue Jun 05 00:00:00 EEST 2012  Eläinsuojeluliitto Animalia ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 75. Jäsenten nimeäminen

  Mon Jun 04 00:00:00 EEST 2012  Maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 76. Ohjausryhmän jäsenpyyntökirje

  Mon Jun 04 00:00:00 EEST 2012  Maa- ja metsätalousministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot

Ei julkaisuja